Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2021) Trang: 156-164
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

VietGAP (Vietnamese Goood Agricultural Practice) đã được triển khai ở nhiều tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trên nhiều loại cây ăn trái khác nhau, trong đó có cây nhãn Idor nhằm hình thành các vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu hay tiêu thụ nội địa có yêu cầu khắc khe về chất lượng từ năm 2016 - 2018. Nghiên cứu đã thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của chương trình VietGAP này đến hiệu quả sản xuất của hộ trồng nhãn Idor ở ĐBSCL bằng cách phỏng vấn trực tiếp 180 hộ trồng nhãn Idor có và không tham gia VietGAP ở tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang và Đồng Tháp. Kết quả phân tích bằng phương pháp phân tích điểm xu hướng (PSM) cho thấy năng suất và lợi nhuận của hộ tham gia VietGAP cao hơn nhóm hộ không tham gia VietGAP. Việc tham gia VietGAP, điều chỉnh kỹ thuật sản xuất rải vụ, bón phân cân đối và sử dụng hóa chất an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và cải thiện hiệu quả sản xuất cho hộ trồng nhãn Idor và góp phần sản xuất đạt chuẩn VietGAP.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 102-108
Tải về
Lê Tấn Lợi (2022) Trang: 28-38
Tạp chí: TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
8 (2022) Trang: 133-151
Tạp chí: Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal
Võ Thành Danh (2021) Trang: 66-83
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
Võ Thành Danh (2020) Trang: 160-181
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2018) Trang: 58-67
Tạp chí: The UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference 2018, University of Economics and Law, Ho Chi Minh City, Vietnam
(2016) Trang: 130-139
Tạp chí: 9th Vietnamese -Hungarian International Conference, Tra Vinh University, Vietnam, 22 Sept 2016
Võ Thành Danh, Trương Đông Lộc và Nguyên Tuấn Kiệt (2015) Trang: 221-238
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa hoc Phát triển kinh tế - xã hội Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015
The Economics of Climate Change in Southeast Asia, 27-28 February 2014, Siem Reap, Cambodia (2014) Trang: 22
Tạp chí: Economy and Environment Program for Southeast Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...