Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 60-68
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/11/2015

Ngày chấp nhận: 23/05/2016

Title:

Background theory of floating market tourism

Từ khóa:

Chợ nổi, cơ sở lí luận, du lịch chợ nổi

Keywords:

Floating market, background theory, floating market tourism

ABSTRACT

Floating market tourism is emergence activities basing on interaction of tourists with concentration trade activities of merchandisers on the river with community participation in tourism, preservation and enhancement of floating market culture values to have sustainable tourism development. Floating market toursim belongs to type of indigenous tradition and commerce tourism. Like other tourism types, floating market toursim also has positive and negative impacts on destinations. To develop floating market tourism, destinations have to follow six fundamental principles. The stakeholders of floating market tourism comprise of local authorities and tourism related departments, local people and merchandisers, tourists, tourist companies and tour guides. The system of floating market tourism includes tourist generating region, transit route region and tourist destination region. Availability of attractions, accessibility to markets, local people’s and merchandisers’ participation in tourism, availability of services, labour force of tourism, order and safety, price of services, cultural links, geographical proximity to markets are factors affecting formation and development of floating market tourism.

TÓM TẮT

Du lịch chợ nổi là những hoạt động nảy sinh từ sự tương tác của du khách với hoạt động mua bán tập trung trên sông của người dân, có sự tham gia của cộng đồng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa chợ nổi nhằm phát triển bền vững. Du lịch chợ nổi thuộc loại hình du lịch truyền thống bản địa và thương mại. Cũng như các loại hình du lịch khác, du lịch chợ nổi cũng có những tác động tích cực và tiêu cực đến nơi đến. Để phát triển du lịch chợ nổi, cần phải tuân thủ 6 nguyên tắc căn bản. Các thành phần tham gia vào chợ nổi gồm chính quyền địa phương và các sở có liên quan, người dân địa phương và khách thương hồ, khách du lịch, công ty du lịch và hướng dẫn viên du lịch. Hệ thống du lịch chợ nổi gồm vùng tạo khách, vùng chuyển tiếp và vùng đến du lịch. Sự sẵn có các yếu tố hấp dẫn, khả năng tiếp cận thị trường, sự tham gia của người dân địa phương và khách thương hồ trong du lịch, sự sẵn có của những dịch vụ, nguồn nhân lực, trật tự và an toàn, giá cả dịch vụ, sự kết nối về mặt văn hóa, sự gần gũi thị trường về mặt địa lí là những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của du lịch chợ nổi.

Trích dẫn: Nguyễn Trọng Nhân và Lê Thông, 2016. Cơ sở lí luận về du lịch chợ nổi. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43c: 60-68.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 102-109
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 106-113
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 121-128
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 22-29
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 22-29
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 228-239
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 31-38
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 39-47
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 43-50
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 60-71
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 82-89
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 84-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 86-90
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 99-106
Tải về
(2023) Trang: 94-103
Tạp chí: Phát triển bền vững ngành du lịch vùng Nam Bộ trong bối cảnh mới (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, 17-18/7/2023)
(2023) Trang: 421-439
Tạp chí: Khoa học Địa lí nhân văn trong thực hiện mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam (SDGs) đến năm 2030 (Viện Địa lý Nhân văn, 8/11/2023)
(2022) Trang: 562-570
Tạp chí: Khoa học Địa lý Việt Nam với sử dụng hợp lý, phục hồi tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn; TX Sơn Tây, 26-27/11/2022
(2022) Trang: 552-561
Tạp chí: Khoa học Địa lý Việt Nam với sử dụng hợp lý, phục hồi tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn; TX Sơn Tây, 26-27/11/2022
(2022) Trang: 673-681
Tạp chí: Khoa học Địa lý Việt Nam với sử dụng hợp lý, phục hồi tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn; TX Sơn Tây, 26-27/11/2022
19 (2022) Trang: 134-146
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
(2022) Trang: 222-234
Tạp chí: Investment and Development for Agricultural Markets and Rural Tourism in The Mekong Delta, School of Economics, Can Tho University, Can Tho city, Vietnam; September 28th, 2022
22 (2022) Trang:
Tạp chí: Tourism, Culture and Communication
(2021) Trang: 1071-1079
Tạp chí: Khoa học Địa lý Việt Nam với phát triển kinh tế xanh và đảm bảo an ninh lãnh thổ, ĐHQG TP.HCM, 18/12/2021
(2021) Trang: 492-497
Tạp chí: Khoa học Địa lý Việt Nam với phát triển kinh tế xanh và đảm bảo an ninh lãnh thổ, ĐHQG TP.HCM, 18/12/2021
(2021) Trang: 1080-1086
Tạp chí: Khoa học Địa lý Việt Nam với phát triển kinh tế xanh và đảm bảo an ninh lãnh thổ, ĐHQG TP.HCM, 18/12/2021
(2021) Trang: 1079-1086
Tạp chí: Khoa học Địa lý Việt Nam với phát triển kinh tế xanh và đảm bảo an ninh lãnh thổ, ĐHQG TP.HCM, 18/12/2021
7 (2019) Trang: 1-11
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
17 (2020) Trang: 1791-1803
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh
4 (2018) Trang: 90-97
Tạp chí: Phát triển bền vững vùng
4 (2018) Trang: 170-180
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
(2019) Trang: 587-595
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019, TP. Huế, 4/2019
(2019) Trang: 256-265
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019, Thừa Thiên Huế, tháng 4 năm 2019
(2019) Trang: 304-313
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế văn hóa sông nước ở Đông Nam Á-bảo tồn và phát triển, Trường Đại học Cần Thơ, 10/2019
(2019) Trang: 323-332
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019, Thừa Thiên Huế, tháng 4 năm 2019
Lần thứ 10 (2018) Trang: 239-246
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc
0 (2018) Trang: 381-390
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Quốc tế: Triết lý nhân sinh của người dân Nam Bộ, Việt Nam
11 (2018) Trang: 34-37
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Việt Nam
Lần thứ 7 (2018) Trang: 214-220
Tạp chí: Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc
(2017) Trang: 219-225
Tạp chí: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn-Trường Đại học Cần Thơ, 28/11/2017
(2017) Trang: 208-218
Tạp chí: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn-Trường Đại học Cần Thơ, 28/11/2017
Số 11 (2015) Trang: 10-12
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
(2015) Trang: 139-146
Tạp chí: Du lịch: Khác biệt và đa dạng, Trường Đại học Duy Tân, 20-22 tháng 11
3 (2011) Trang: 97-107
Tạp chí: Vietnam Social Sciences
28 (2013) Trang: 123
Tạp chí: TCKH ĐHQG Hà Nội
59 (2012) Trang: 102
Tạp chí: Khoa học xã hội Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...