Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 57, Số. 5 (2021) Trang: 223-230

Cộng đồng là một trong những chủ thể đảm bảo sự phát triển bền vững của điểm đến. Thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) đã xác định phát triển du lịch dựa vào cộng đồng là hướng đi phù hợp ở tương lai. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm làm sáng tỏ các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia trong du lịch của cộng đồng, đồng thời, cung cấp luận cứ cho địa phương trong việc thực thi các giải pháp thu hút sự tham gia của cộng đồng trong du lịch. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ phỏng vấn 100 đáp viên bằng bảng hỏi. Thống kê mô tả và kiểm định χ2 được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 9 nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng trong du lịch (kỹ năng làm du lịch, sự tự tin để làm du lịch, mong muốn tham gia làm du lịch, sở thích làm du lịch, sự cổ vũ của gia đình, cơ hội tham gia du lịch, sở hữu nghề truyền thống, cảm nhận lợi thế của ngành du lịch, chính sách thu hút của địa phương). Để thu hút sự tham gia hơn nữa của cộng đồng trong du lịch, địa phương nên đẩy mạnh phát triển giáo dục và du lịch, thông tin rộng rãi về tầm quan trọng của ngành du lịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia làm du lịch.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...