Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 51 (2017) Trang: 82-89
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 23/08/2016

Ngày nhận bài sửa: 18/05/2017

Ngày duyệt đăng: 31/08/2017

 

Title:

Needs Meeting Level of Elderly People in Ben Tre Province

Từ khóa:

Người cao tuổi, nhu cầu, mức độ đáp ứng nhu cầu, tỉnh Bến Tre

Keywords:

Ben Tre Province, need, need meeting level, elderly people

ABSTRACT

The meeting level of the elderly’s needs plays a crucial role in boosting their mood and feeling progressing in a positive way. Elderly people have a wide range of physical and spiritual demands, from basic level to advanced level. In 27 of the elderly’s needs, there are 20 needs that are evaluated at the meeting, 6 at neither meeting nor not meeting and 1 at not meeting. The meeting level of the elderly’s needs have statistically significant differences from their previous main occupations, housing types, relatives living in the same house, sanitary conditions, recreational facilities, vehicles, current source of life, health status, the level of implementation of recreational activities, cultural enjoyment and exercise daily, household type. These results are the product of feedback from 128 respondents in Ben Tre province with convenient and snowball sampling techniques. In this research, descriptive statistics analysis, independent-samples T-test, one-way ANOVA and bivariate correlation analysis are conducted for analysing the primary data.

TÓM TẮT

Mức độ đáp ứng các nhu cầu của người cao tuổi đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy tâm trạng và cảm nhận cuộc sống của họ diễn tiến theo hướng tích cực. Người cao tuổi có rất nhiều nhu cầu từ vật chất cho đến tinh thần, từ cơ bản cho đến cấp cao. Trong 27 nhu cầu của người cao tuổi được nghiên cứu, 20 nhu cầu được đánh giá ở mức đáp ứng, 6 nhu cầu ở mức không phải không đáp ứng cũng không phải đáp ứng và 1 nhu cầu ở mức chưa đáp ứng. Mức độ đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi có sự khác biệt theo nghề nghiệp chính trước đây, loại nhà ở, đối tượng sống cùng, điều kiện vệ sinh, phương tiện giải trí, phương tiện đi lại, nguồn sống hiện tại, tình trạng sức khỏe, mức độ thực hiện các hoạt động giải trí, hưởng thụ văn hóa và rèn luyện sức khỏe hàng ngày, loại hộ gia đình của họ. Các kết quả trên là sản phẩm của sự phản hồi từ 128 đáp viên ở tỉnh Bến Tre với kỹ thuật chọn mẫu kiểu thuận tiện và phát triển mầm. Các phương pháp phân tích thống kê mô tả (descriptive statistics analyis), kiểm định giả thuyết về trị trung bình của hai tổng thể (independent-samples T-test), phân tích phương sai một chiều (one-way-ANOVA) và phân tích tương quan hai biến (bivariate correlate analysis) được sử dụng trong phân tích dữ liệu.

Trích dẫn: Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh, Phan Thị Dang và Lê Thị Tố Quyên, 2017. Mức độ đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi ở tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51c: 82-89.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 102-109
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 106-113
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 121-128
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 22-29
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 22-29
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 228-239
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 31-38
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 39-47
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 43-50
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 60-68
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 60-71
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 84-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 86-90
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 99-106
Tải về
(2023) Trang: 94-103
Tạp chí: Phát triển bền vững ngành du lịch vùng Nam Bộ trong bối cảnh mới (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, 17-18/7/2023)
(2023) Trang: 421-439
Tạp chí: Khoa học Địa lí nhân văn trong thực hiện mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam (SDGs) đến năm 2030 (Viện Địa lý Nhân văn, 8/11/2023)
(2022) Trang: 562-570
Tạp chí: Khoa học Địa lý Việt Nam với sử dụng hợp lý, phục hồi tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn; TX Sơn Tây, 26-27/11/2022
(2022) Trang: 552-561
Tạp chí: Khoa học Địa lý Việt Nam với sử dụng hợp lý, phục hồi tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn; TX Sơn Tây, 26-27/11/2022
(2022) Trang: 673-681
Tạp chí: Khoa học Địa lý Việt Nam với sử dụng hợp lý, phục hồi tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn; TX Sơn Tây, 26-27/11/2022
19 (2022) Trang: 134-146
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
(2022) Trang: 222-234
Tạp chí: Investment and Development for Agricultural Markets and Rural Tourism in The Mekong Delta, School of Economics, Can Tho University, Can Tho city, Vietnam; September 28th, 2022
22 (2022) Trang:
Tạp chí: Tourism, Culture and Communication
(2021) Trang: 1071-1079
Tạp chí: Khoa học Địa lý Việt Nam với phát triển kinh tế xanh và đảm bảo an ninh lãnh thổ, ĐHQG TP.HCM, 18/12/2021
(2021) Trang: 492-497
Tạp chí: Khoa học Địa lý Việt Nam với phát triển kinh tế xanh và đảm bảo an ninh lãnh thổ, ĐHQG TP.HCM, 18/12/2021
(2021) Trang: 1080-1086
Tạp chí: Khoa học Địa lý Việt Nam với phát triển kinh tế xanh và đảm bảo an ninh lãnh thổ, ĐHQG TP.HCM, 18/12/2021
(2021) Trang: 1079-1086
Tạp chí: Khoa học Địa lý Việt Nam với phát triển kinh tế xanh và đảm bảo an ninh lãnh thổ, ĐHQG TP.HCM, 18/12/2021
7 (2019) Trang: 1-11
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
17 (2020) Trang: 1791-1803
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh
4 (2018) Trang: 90-97
Tạp chí: Phát triển bền vững vùng
4 (2018) Trang: 170-180
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
(2019) Trang: 587-595
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019, TP. Huế, 4/2019
(2019) Trang: 256-265
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019, Thừa Thiên Huế, tháng 4 năm 2019
(2019) Trang: 304-313
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế văn hóa sông nước ở Đông Nam Á-bảo tồn và phát triển, Trường Đại học Cần Thơ, 10/2019
(2019) Trang: 323-332
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019, Thừa Thiên Huế, tháng 4 năm 2019
Lần thứ 10 (2018) Trang: 239-246
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc
0 (2018) Trang: 381-390
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Quốc tế: Triết lý nhân sinh của người dân Nam Bộ, Việt Nam
11 (2018) Trang: 34-37
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Việt Nam
Lần thứ 7 (2018) Trang: 214-220
Tạp chí: Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc
(2017) Trang: 219-225
Tạp chí: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn-Trường Đại học Cần Thơ, 28/11/2017
(2017) Trang: 208-218
Tạp chí: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn-Trường Đại học Cần Thơ, 28/11/2017
Số 11 (2015) Trang: 10-12
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
(2015) Trang: 139-146
Tạp chí: Du lịch: Khác biệt và đa dạng, Trường Đại học Duy Tân, 20-22 tháng 11
3 (2011) Trang: 97-107
Tạp chí: Vietnam Social Sciences
28 (2013) Trang: 123
Tạp chí: TCKH ĐHQG Hà Nội
59 (2012) Trang: 102
Tạp chí: Khoa học xã hội Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...