Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 149-157
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 25/10/2018

Ngày nhận bài sửa: 22/12/2018

Ngày duyệt đăng: 28/06/2019

 

Title:

Relationships between optimal profits, optimal order quantity and buyback price in supply chain considering loss aversion: a case study of the black tiger shrimp supply chain in Ca Mau province

Từ khóa:

Chuỗi cung ứng, hợp đồng mua lại, lý thuyết trò chơi Stackelberg, mức lo ngại về hao hụt, phân phối nhu cầu, sự phối hợp

Keywords:

Buy-back contract, coordination, demand distribution, loss-aversion, Stackelberg game, supply chain

ABSTRACT

Nghiên cứu thực hiện việc xây dựng các hàm số toán học và kiểm định mối quan hệ giữa kỳ vọng lợi nhuận tối ưu, lượng đặt hàng tối ưu và giá mua lại trong chuỗi cung ứng tôm gồm hai cấp độ, xem xét đến yếu tố lo ngại sự hao hụt. Nghiên cứu sử dụng mô hình toán học để xây dựng hàm số và xử lý số liệu qua phần mềm Matlab. Các số liệu ở cả hai dạng sơ cấp và thứ cấp được thu thập từ Công ty Minh Phú và các thành tố trong chuỗi cung ứng tôm sú tại tỉnh Cà Mau. Nghiên cứu đã tìm thấy có sự khác biệt giữa lợi nhuận kỳ vọng của chuỗi cung ứng tập trung và chuỗi cung ứng phân cấp trong việc tối ưu hóa lợi nhuận của các nhân tố tham gia của hai chuỗi cung ứng này. Kết quả còn cho thấy rằng nhu cầu bất định và các mức lo ngại rủi ro khác nhau sẽ tác động trực tiếp đến các thay đổi quyết định về tồn kho của các thành phần trong chuỗi cung ứng tôm.

TÓM TẮT

This study is aimed to establish the mathematical functions and tests relationships between optimal expected profit, order quantity and acquisition price in the two-echelon shrimp supply chain, considering loss aversion. The mathematical model was used to build functions and process the data through Matlab software. These data in both primary and secondary forms were collected from Minh Phu Seafood Corporation and echelons in the black tiger shrimp supply chain in Ca Mau. The results found that there was a difference in the expected profits between the centralized and the decentralized channels in optimizing profits of the echelons in these supply chains. The results also showed that the demand uncertainty and different levels of loss-averse would directly affect the inventory changes of the echelons in the shrimp supply chain.

Trích dẫn: Nguyễn Thắng Lợi, Châu Thị Lệ Duyên và Trương Quỳnh Hoa, 2019. Mối quan hệ giữa lợi nhuận tối ưu, lượng đặt hàng tối ưu và giá mua lại trong chuỗi cung ứng xem xét mức lo ngại hao hụt: Trường hợp chuỗi cung ứng tôm sú ở tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3D): 149-157.

Các bài báo khác
(2015) Trang: 262-267
Tạp chí: AIMS2015 - IEEE Third International Conference on Artificial Intelligence, Modelling and Simulation; Kota Kinabalu, Sabah (Malaysia) 2 - 4 December, 2015.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...