Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 57, Số. 5 (2021) Trang: 1-14

Mục đích của bài báo là trình bày phân tích Mô hình cấu trúc diễn giải (Interpretive Structural Modeling-ISM) và phương pháp Phép nhân ma trận tác động chéo được áp dụng để phân loại (Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to Classification-MICMAC) là một công cụ phân loại mức độ quan trọng cụ thể của các yếu tố và mối quan hệ thứ bậc giữa các yếu tố, giúp cho việc đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ tại thành phố Cần Thơ được chặt chẽ và đạt hiệu quả tốt hơn. Các yếu tố chính này bao gồm 04 nhóm yếu tố lớn chứa đựng 14 yếu tố phụ được xác định thông qua các kết quả khảo sát 217 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tham vấn nhiều chuyên gia về khoa học và công nghệ. Kết quả cho thấy các yếu tố trong cụm "Nhân tố định hướng", bao gồm Khả năng thông thạo công nghệ, Tính chất đặc thù doanh nghiệp và Chiến lược và chính sách của Chính phủ có tác động mạnh mẽ nhất đến hoạt động này.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...