Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2021) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Sixth International Congress on Information and Communication Technology - ICICT 2021
23 (2020) Trang: 219–239
Tạp chí: International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR)
(2020) Trang:
Tạp chí: The 2020 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), tổ chức từ ngày 12 - 14/11/2020 tại Đại học Cần Thơ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...