Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Các bài báo khác
(2014) Trang:
Tạp chí: Geoinformatics Education and Capacity Building for Urban Management and Smart Cities, University of Education - The University of Danang, December 6 - 9, 2015
Nguyen Danh Thao, Hiroshi Takagi and Miguel Esteban (2014) Trang: 219-232
Tạp chí: Coastal Disasters and Climate Change in Vietnam
(2014) Trang:
Tạp chí: The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
37 (2012) Trang: 408
Tạp chí: Water international
1 (2012) Trang: 234
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...