Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 78-83
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/08/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Aquaculture changes detection in An Giang province from 2008 to 2012 using remote sensing and GIS technique

Từ khóa:

ảnh LANDSAT ETM+, hiện trạng thủy sản, dự báo biến động, và tỉnh An Giang

Keywords:

LANDSAT ETM+ imagery, aquaculture, change detection, and An Giang province

ABSTRACT

Aquaculture is one of the most profitable industries in the An Giang province and key economic sectors not only to bring high profit to farmers but also to increase economic efficiency for the province. It is necessary to manage and detect aquaculture area changes to support management and predict timely changing of the province's aquaculture. This study aims to use the LANDSAT ETM+ imagery to develop spatial aquaculture distribution and evaluate the changes from 2008 to 2012. The obtained results showed that aquaculture area increased from 1,937 ha in 2008 to 2,173 ha in 2010 and reduced to 2,038 ha in 2012. The image classification was assessed with high reliability from 70% to 83.33% between 2008 and 2012. Besides, combining between real data and classified data were evaluated the application and image classification for aquaculture spatial distribution mapping in the An Giang province.

TO?M TắT

Nuôi trô?ng thu?y sa?n là một trong các nga?nh mang la?i lơ?i nhuâ?n cao cho ti?nh An Giang, đê? go?p phâ?n qua?n ly? chă?t che? hơn vê? diê?n ti?ch nuôi trô?ng thu?y sa?n câ?n co? sự quản lý và dư? ba?o ki?p thơ?i tình hình biến động cho việc nuôi trồng thủy sản của tỉnh.  Đê? ta?i thư?c hiê?n nhă?m mu?c tiêu sử dụng chuô?i a?nh LANDSAT ETM+ xây dư?ng ba?n đô? hiê?n tra?ng nuôi trô?ng thu?y sa?n ca?c năm tư? 2008 đê?n 2012 và đánh giá ti?nh hi?nh biê?n đô?ng trong giai đoạn này. Kê?t qua? cho thâ?y đa? theo dõi được biê?n đô?ng hiện trạng nuôi trô?ng thu?y sa?n với diê?n ti?ch nuôi thu?y sa?n gia tăng tư? 1.937 ha (2008) đê?n 2.173 ha (2010) va? gia?m xuống 2.038 ha (2012). Đô? tin cậy phân loa?i ảnh qua các năm được xác định từ 70% đến 83.33% từ năm 2008 đến 2012. Đồng thời kết hợp với số liệu thực tế để so sánh và đánh giá khả năng ứng dụng và phân loại ảnh viễn thám trong việc xây dựng bản đồ phân bố không gian hiện trạng nuôi trồng thủy sản của tỉnh An Giang.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-7
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 119-126
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 137-143
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 167-173
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 30-39
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 66-73
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 67-74
Tải về
1 (2022) Trang: 1017-1035
Tạp chí: HTTrái đấtvà Tài nguyên với phát triển bền vững, Hà nội, 11/11/2022
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 15-28
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 74-85
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 40-50
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang:
Tạp chí: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey
(2018) Trang: 342-352
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
(2018) Trang: 147-157
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 287-290
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015
70/QĐ-KHTNCN (2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...