Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/05/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Using glutaraldehyde to improve mechanical properties and reduce water absorption of  biodegradable materials from PVA and cassava starch

Từ khóa:

Glutaraldehyde, Polymer phân hủy sinh học, PVA, Tinh bột sắn

Keywords:

Biodegradable polymer, Glutaraldehyde, PVA, cassava starch

ABSTRACT

This study showed the effects of cross-linker and plasticizer ratio on tensile mechanical properties and water absorption of biodegradable polymers. Poly Vinyl Alcohol (PVA), cassava starch, glutaraldehyde (glu) and glycerol (gly) were used as materials in this study. By using melt-blending method, the samples were prepared by polydrive (Haake) and hydraulic pressurised machine (Panstone). The results showed that using crosslinker and plasticizer significantly improved the tensile mechanical properties and reduced water absorption of the products (Biodegraded polymer). The biodegradation of this material was also investigated. The results showed that the biodegradability of the products was better in mud than in moist soil environment. Due to the influence of cross-linker, biodegradation of samples with cross-linked added was slower than that of without cross-linked added samples. Morphology of the surface and the structure of samples before and after biodegradation under studied experimental conditions, including before and after crosslinker added were observed by SEM (Scanning Electron Microscope).

TóM TắT

Bài báo trình bày kết quả khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ chất khâu mạng và chất hóa dẻo lên cơ tính kéo và tính hút nước của vật liệu polymer phân hủy sinh học. Các nguyên liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm Poly Vinyl Alcohol (PVA), tinh bột sắn (TB), glutaraldehyde (glu) và  glycerol (gly), chúng được trộn lẫn vào nhau bằng phương pháp nóng chảy với hai thiết bị chính được sử dụng là máy trộn kín Haake và máy ép thủy lực Panstone. Kết quả khảo sát cho thấy rõ hiệu quả sử dụng chất khâu mạng glu và chất hóa dẻo gly trong việc cải thiện cơ tính kéo và giảm độ hút nước của vật liệu nhựa nghiên cứu. Ngoài ra, tính phân hủy sinh học của vật liệu cũng được khảo sát và kết quả được đánh giá là vật liệu phân hủy trong môi trường bùn tốt hơn so với môi trường đất. Thêm vào đó, do ảnh hưởng của các liên kết ngang nên quá trình phân hủy của mẫu khâu mạng tương đối chậm hơn so với mẫu không khâu mạng. Cấu trúc bề mặt và bên trong vật liệu trước và sau khi phân hủy trong hai môi trường được phân tích bằng ảnh SEM.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 1-7
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 1-8
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 103-108
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...