Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 41-47
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 28/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Antioxidant activity of ethanol extract from rhizome of Kaempferia galanga L.

Từ khóa:

ABTS, DPPH, kháng oxy hóa, RP, ruồi giấm CS, thiền liền

Keywords:

ABTS, antioxidant activity, DPPH, Drosophila melanogaster CS, Kaempferia galangal L., RP

 

ABSTRACT

Kaempferia galanga L. is considered as a medicinal plant used in folkloric medicine and used in anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer,... Moreover, the essential oils from leaves is an incredients for medicines, perfumery, cosmetics, spices and mouthwash thanks to their antioxidant and antibacterial properties. The study is aimed to evaluate antioxidant activity in vitro and in vivo conditions of the ethanolic extract from rhizomes of Kaempferia galanga L.. The results showed that the ethanolic rhizomes extract displayed in vitro antioxidant activities using DPPH, ABTS+ and RP method, with the EC50 (effective concentration) values are 151.6±2.5 µg/mL, 2404.8±55 µg/mL and 116.5±4.8 µg/mL, respectively. In addition, D. melanogaster given extract-supplemented feed had resistance to stress conditions induced by H2O2 and paraquat better than those grown with standard food. Total polyphenol and flavonoid content were 54.42 mg GAE/g and 56.96 mg QE/g, respectively. These findings indicated that Kaempferia galanga L. is a very potential herb containing natural antioxidant compounds.

TÓM TẮT

Các đặc điểm dược tính quý của cây thiền liền (Kaempferia galanga L.) ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa được khảo sát nhiều. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa in vitro và in vivo của cao chiết ethanol từ thân rễ cây thiền liền. Hoạt tính kháng oxy hóa in vitro được đánh giá theo ba phương pháp là DPPH, ABTSvà RP. Ruồi giấm hoang dại dòng CS (Drosophila melanogaster) được sử dụng để đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa in vivo. Kết quả cho thấy, cao chiết thiền liền thể hiện hoạt tính kháng oxy hóa tốt khi khảo sát cả ba phương pháp ABTS, DPPH và RP, với giá trị EC50 (effective concentration) lần lượt là 151,6±2,5 µg/mL; 2404,8±55 µg/mL và 116,5±4,8 µg/mL. Đồng thời, ruồi giấm sống trong môi trường có bổ sung cao chiết ethanol từ thân rễ cây thiền liền có khả năng chống chịu tốt với điều kiện stress gây ra bởi H2O2 và paraquat tốt hơn so với ruồi giấm được nuôi trong môi trường tiêu chuẩn. Hàm lượng polyphenol và flavonoid trong cao chiết thiền liền được xác định là 54,42 mg GAE/g cao chiết và 56,96 mg QE/g cao chiết. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, thiền liền là một dược liệu tiềm năng chứa nhiều các hợp chất kháng oxy hóa.

Trích dẫn: Trần Thanh Mến, Nguyễn Thị Huyền Anh, Huỳnh Kim Yến, La Thị Kim Tú, Huỳnh Hồng Phiến, Nguyễn Trọng Tuân và Đái Thị Xuân Trang, 2020. Hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết từ thân rễ cây thiền liền (Kaempferia galanga L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(2): 41-47.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 106-110
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 85-90
Tải về
04 (2022) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Trần Thanh Mến (2021) Trang: 108-118
Tác giả: Trần Thanh Mến
Tạp chí: Recent Progress in Plant and Soil Research
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...