Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 103-112
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/01/2017

Ngày nhận bài sửa: 15/07/2017

Ngày duyệt đăng: 31/10/2017

 

Title:

Impact of diseases on financial efficiency and probability of disease occurence of intensive white leg shrimp farming model in Soc Trang province

Từ khóa:

Dịch bệnh, kỹ thuật và tài chính, tôm thẻ chân trắng

Keywords:

Disease, financial and technical, white leg shrimp

ABSTRACT

This study was conducted from January 2016 to December 2016 through interviewing directly 100 shrimp farming farmers, including 50 farmers who have diseased ponds and 50 farmers who have no diseased ponds in order to evaluate financial impact of diseases on this model in Soc Trăng province. Results showed that harvesting productivity of diseased ponds (1.35±0.96 tons/ha/crop) was much lower than that of another group (7.75±4.19 tons/ha/crop). The households with disease ponds lost an average amount of 142±107 million VND/ha/crop, while households with no desease ponds had an average profit of 465±235 million VND/ha/crop. Binary logistic model, three factors affecting possibility of disease occurrence included water level of pond, stocking density, fry test. The most typical difficulty of the model was shrimp diseases.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01/2016 đến 12/2016 thông qua phỏng vấn trực tiếp 100 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng (TTCT) thâm canh gồm 50 hộ có ao tôm không bị bệnh và 50 hộ có ao tôm bị bệnh nhằm đánh giá tác động về mặt tài chính của dịch bệnh trong mô hình nuôi TTCT thâm canh ở tỉnh Sóc Trăng. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất thu hoạch của những hộ có ao tôm bị bệnh (1,35±0,96 tấn/ha/vụ) thấp hơn nhiều so với những hộ có ao tôm không bị bệnh (7,75±4,19 tấn/ha/vụ). Những hộ có ao tôm bị bệnh lỗ trung bình 142±107 triệu đồng/ha/vụ, trong khi những hộ có ao tôm không bị bệnh có lợi nhuận trung bình là 465±235 triệu đồng/ha/vụ. Qua phân tích hồi quy Binary Logistic xác định được ba yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xuất hiện dịch bệnh là mực nước ao nuôi, mật độ thả, xét nghiệm con giống. Khó khăn điển hình nhất của mô hình này vẫn là dịch bệnh.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Kim Quyên, Huỳnh Văn Hiền và Lê Thị Ngọc Anh, 2017. Tác động về mặt tài chính và dự đoán khả năng xuất hiện dịch bệnh của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52b: 103-112.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 64-73
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên (2021) Trang: 99-114
Tạp chí: Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên (2021) Trang: 55-84
Tạp chí: Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2011) Trang:
Tạp chí: International Fisheries Symposium, Permai Hotel, Kuala Terengganu, Malaysia, 03 - 05 November 2011
1 (2012) Trang: 413
Tạp chí: Hội nghị Khoa học trẻ ngành Thủy sản Toàn quốc lần thứ III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...