Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 44-51
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/09/2013

Ngày chấp nhận: 23/12/2013

 

Title:

Evaluating genetic diversity of turmeric population

in Binh Duong province

Từ khóa:

Đa dạng di truyền, đặc điểm hình thái, hệ số tương đồng, Nghệ, ISSR

Keywords:

Genetic diversity, ISSR, morphological characteristics, similarity coefficient, Turmeric

ABSTRACT

Turmeric (Curcuma sp.) is one of the high value Curcuma which can be used in spice and medicinal purposes. The project was studied on the difference of genetic diversity to serve for genetic conservation and crop improvement based on morphological characteristics and ISSR markers in the population of Curcuma sp at 5 districts of Binh Duong province. For the morphological characteristics, there were from 3-4 alleles determined for one trait. The level of polymorphism of 13 morphological characteristics based on the phylogenic diagram analysis with the similarity coefficient was fairly high, ranging from 0.55-1.00. From the phylogenic analysis, this Curcuma polulation was classified into 4 groups with the similarity coefficient ranging from 0.71-1.00. Analysis of six ISSR markers also showed a relatively high level of polymorphism. 74 out of total 76 bands were polymorphic with a ratio of 97.37%. One primer generated an average of 12.67±2.73 bands, of which 12.33±2.94 were polymorphic. The morphological and ISSR markers analysis showed the high similarity ranging from 0.47-0.99 and able to cluster into 4 groups. The overall results showed that this Curcuma population had the high diversity which could contribute to the value for genetic conservation and utilization of turmeric population in Binh Duong province.

TóM TắT

Nghệ là một trong những cây gia vị và dược liệu có giá trị cao. Nhằm mục đích phát hiện những cấu trúc di truyền khác biệt trong quần thể để phục vụ cho công tác bảo tồn nguồn gen và cải thiện giống, nghiên cứu đánh giá sự đa dạng di truyền dựa trên đặc điểm hình thái và chỉ thị phân tử ISSR đã được thực hiện trong quần thể cây Nghệ thuộc 5 huyện thị ở tỉnh Bình Dương. Mức độ đa hình thông qua phân tích sơ đồ di truyền của 13 đặc điểm hình thái trong quần thể khảo sát tương đối cao với hệ số tương đồng dao động từ 0,55-1. Từ kết quả này có thể phân chia quần thể mẫu Nghệ thành 4 nhóm rõ rệt với hệ số tương đồng di truyền biến thiên trong khoảng từ 0,71-1,00. Phân ti?ch vơ?i 6 chỉ thị phân tử ISSR đa hình cũng cho thấy mức độ đa hình tương đối cao. Trong 76 băng DNA tạo ra có 74 băng đa hình chiếm tỉ lệ 97,37%. Trung bình mô?i đoa?n mô?i khuếch đại được 12,67-2,73 băng và có 12,33-2,94 băng đa hình. Hệ số tương đồng dao động từ 0,46-1,00. Dựa trên mức độ tương đồng di truyền ở 0,62 cũng co? thê? chia quần thể mẫu thành 4 nhóm. Kết quả phân ti?ch kết hợp giữa đặc điểm hình thái và chỉ thị phân tử ISSR mức độ tương đồng cao biến động từ 0,47 đến 0,99 và có thể chia thành 4 nhóm rõ rệt. Kê?t qua? nghiên cư?u na?y cho thấy có sự đa dạng di truyền trong quần thể cây Nghệ ở tỉnh Bình Dương và go?p phâ?n cung câ?p những biến dị di truyền trong tự nhiên có giá trị đê? co? chiê?n lươ?c ba?o tô?n và khai thác nguô?n gen này.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 21-31
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 51-59
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 6-12
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 86-90
Tải về
1 (2012) Trang: 33
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...