Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 86-90
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/07/2014

Ngày chấp nhận: 27/04/2015

Title:

Identifying the resistance to black spot disease on rose (Rosa L. Hybrid) using SSR markers

Từ khóa:

Bệnh đốm đen, cây hoa hồng, tính kháng, SSR

Keywords:

Black spot disease, Rose, Resistance, SSR

ABSTRACT

The black spot disease is a major problem in the production of field-grown roses, as it causes significant losses of yields and quality. In the present study, 20 rose varieties were used to identify the black spot disease resistant varieties by using two SSR molecular markers 155SSR and 69Mic for the Rdr1 resistant gene.  Results showed that 13 out of 20 varieties were resistant to black spot disease and 7 out of 20 varieties were susceptible in the field condition. There were 12 out of 13 resistant varieties linked to Rdr1 gene through 155SSR (157 bp) and 69Mic markers (249 bp). Mussay was the only field-resistant variety which was not identified by Rdr1 locus. Four susceptible varieties were also screened by these markers. These results indicated that 155SSR and 69Mic are valuable SSR markers to identify the resistant varieties to black spot disease in rose and very useful for breeding program of black spot disease resistance.

TÓM TẮT

Bệnh đốm đen là một bệnh nguy hiểm và đáng lo ngại trên cây hoa hồng. Bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sinh trưởng phát triển cây và gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng của hoa hồng. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích nhận diện những giống hoa hồng kháng bệnh đốm đen trong tập đoàn 20 giống hoa hồng được trồng tại Trường Đại học Cần Thơ bằng 2 chỉ thị phân tử SSR là 155SSR và 69Mic đối với gen Rdr1. Đánh giá sự xuất hiện bệnh ngoài vườn cho thấy có 13/20 giống không bị bệnh và 7/20 giống nhiễm bệnh đốm đen. Trong 13 giống không bị bệnh đốm đen, ngoại trừ giống Mussay, cả 12 giống còn lại đều xuất hiện các băng DNA liên kết với gen kháng bệnh đốm đen Rdr1 ở 2 chỉ thị phân tử 155SSR (157 bp) và 69Mic (249 bp). Có 4 giống nhiễm cũng được nhận diện bằng 2 chỉ thị phân tử này. Kết quả này cho thấy có thể sử dụng 2 chỉ thị SSR 155SSR và 69Mic để nhận diện nhanh tính kháng bệnh đốm đen ở cây hoa hồng, và có thể sử dụng làm cơ sở khoa học cho việc lai tạo và chọn lọc các giống hoa hồng kháng bệnh đốm đen.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 21-31
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 44-51
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 51-59
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 6-12
Tải về
1 (2012) Trang: 33
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...