Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 6-12
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/09/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

Detection of the GMOs in animal feeds by PCR analysis

Từ khóa:

PCR, sản phẩm chuyển gen, thức ăn chăn nuôi

Keywords:

Animal feeds, Genetically Modified Organism (GMO), PCR

ABSTRACT

Recently many food and food products derived from GMOs (genetically modified organism) have increased in the market. Their harmful effects to public health and the environment were proven in some scientific reports. Therefore the identification of transgenic products being circulated in the market is necessary. Testing on GMOs in foods and feeds is routinely done using molecular techniques. To survey and detect the transgenic products from animal feeds and foods, 10 samples of commercial animal feeds were randomly collected from Binh Duong province and Can Tho city, and 10 formulae of self-mixed animal feeds containing from 1% to 100% transgenic soybean were used in this study. The GMO products were detected by PCR with 4 sets of primers including Lectin, 35S promoter, Bt gen, and Nos terminator. The results showed that in self-mixed animal feeds, 35S promoter and Bt gene primers can detect transgenic products at the levels of 1% and 5%, respectively. In commercial animal feeds, 8 out of 10 products carried the 35S promoter and 7 out of 10 products carried the Nos terminator sequence. The study proved that almost all animal feeds contained transgenic soybean. Four sets of primers namely Lectin, 35S promoter, Bt gen, and Nos terminator can be used effectively in order to detect GMOs.

TóM TắT

Xuất phát từ thực tế những mối lo ngại về các tác hại tiềm tàng của sản phẩm chuyển gen lên môi trường và sức khỏe cộng đồng, việc tìm ra phương pháp nhận diện các sản phẩm chuyển gen đang được lưu hành trên thị trường là cần thiết. Nhằm mục đích khảo sát khả năng nhận diện các sản phẩm chuyển gen trong các mẫu thư?c ăn chăn nuôi đang được lưu hành trên thị trường ở miền Đông và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mười mẫu thức ăn chăn nuôi được thu thập ngẫu nhiên trên thị trường Bình Dương và Cần Thơ, và mười mẫu thức ăn tự phối trộn có chứa sản phẩm chuyển gen với hàm lượng từ 1% đến 100% đã được phân tích. Sản phẩm chuyển gen được nhận diện bằng phương pháp PCR với 4 cặp mồi nhận diện là gen Lectin, 35S promoter, gen Bt và Nos terminator. Kết quả cho thấy các cặp mồi có thể phát hiện sản phẩm chuyển gen ở tỉ lệ 1% (cặp mồi nhận diện 35S promoter) và 5% (cặp mồi nhận diện gen Bt) trên các mẫu thức ăn tự phối trộn. ở các mẫu thức ăn chăn nuôi thương phẩm phát hiện được 8/10 mẫu có mang chuyển gen với sự hiện diện của 35S promoter và 7/10 mẫu với sự hiện diện của Nos terminator. Nghiên cứu cho phép giả định rằng các sản phẩm chuyển gen có trong thức ăn chăn nuôi chủ yếu đến từ nguồn nguyên liệu đậu nành.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 21-31
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 44-51
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 51-59
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 86-90
Tải về
1 (2012) Trang: 33
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...