Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 189-198
Tải về

ABSTRACT

 Study using three best cellulolytic bacterial isolates composing of one mesophylic isolate [C1b isolate] and two thermophylic isolates [3a1 and 3a2 isolate] were conducted in 10-litre bioreactors to evaluate organic wastes degradation ability. The experiment was a completely randomized design with four replications including eight treatments to study organic wastes degradation ability of three best cellulolytic bacterial isolates for 22 days; Temperature, pH, % lost waste-volume, % reduced waste dry-weight, organic matter, C/N ratio, CO2, CH4 gas and bacterial population were recorded as function of time. The results showed that the treatment using mesophylic isolate [C1b isolate] and thermophylic isolate [3a2 isolate] reached to most appropriate parameters. Furthermore, low amounts of CO2 and CH4 gas releasing of these isolates as good indicators in terms of protection of environment.

Keywords: cellulolytic bacteria, composts, mesophylic bacteria, organic wastes, thermophylic bacteria 

Title: Organic-waste degradation ability of cellulolytic bateria

TóM TắT

Ba dòng vi khuẩn có khả năng phân giải cellulose tốt nhất gồm có 1 dòng vi khuẩn bình nhiệt (300C) [dòng C1b], 2 dòng vi khuẩn ái nhiệt (550C) [dòng 3a1và 3a2] được bố trí thí nghiệm trong bình lên men 10-lít để đánh giá khả năng phân hủy rác thải hữu cơ. Thí nghiệm có 8 nghiệm thức với 4 lần lặp lại trong 22 ngày. Các chỉ tiêu như nhiệt độ, pH, % thể tích sụt giảm, % trọng lượng khô, hàm lượng chất hữu cơ, tỉ lệ C/N, hàm lượng khí CO2, CH4 và mật số vi khuẩn được ghi nhận theo từng thời điểm thích hợp.

Kết quả cho thấy hai nghiệm thức C2 (chủng vi khuẩn phân giải cellulose bình nhiệt dòng C1b) và nghiệm thức C4 (chủng vi khuẩn ái nhiệt dòng 3a2) đạt được các chỉ tiêu phù hợp nhất. Hơn nữa, hai nghiệm thức này có lượng khí CO2, CH4 thải ra thấp, không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Từ khóa: phân hữu cơ, rác thải hữu cơ, vi khuẩn phân giải cellulose, vi khuẩn bình nhiệt, vi khuẩn ái nhiệt

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 195-202
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 197-205
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 93-102
Tải về
Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 289-303
Tạp chí: Toàn cảnh nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long Vai trò của Trường Đại học Cần Thơ
(2019) Trang: 248-257
Tạp chí: HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM: TÁI CẤU TRỤC HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA VIẾT NAM CHO CÁC THẬP NIÊN ĐẦU CỦA THẾ KỸ XXI
1 (2012) Trang: 364
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...