Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 92-98
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/12/2014

Ngày chấp nhận: 19/08/2015

Title:

Rearing white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) following bio-floc technology at different water column levels

Từ khóa:

Tôm thẻ chân trắng, bio-floc, mức nước, tỷ lệ sống, tăng trưởng

Keywords:

White leg shrimp, bio-floc, column level, survival, growth

ABSTRACT

The study aimed to investigate the effects of water column levels on bio-floc formation in tank, survival rate and growth performance of white leg shrimp postlarvae. The experiment included three treatments with different water column levels as (i) 40 cm, (ii) 60 cm and (iii) 80 cm, respectively. Postlarvae PL12 were stocked in composite tanks (0.5 m3) at stocking density of 2.000 PL/m3 and salinity of 15 ‰. The experiment was lasted for 28 days. Cassava and soybean powder, two sources of carbohydrate, were used to facilitate bio-floc forming at C/N ratio above 12. Results showed that Vibrio spp. and total aerobic bacteria counts were not significant difference among water column levels (p>0.05). The highest floc volume was found in water column level 80 cm (12.7 ± 6.2 ml/L) which was significantly higher than other water column levels (p<0.05). After 28 days of rearing, the lowest shrimp weight was found in water column level 40 cm (0.55 ± 0.09 g) and it was significant difference (p<0.05) to shrimp weight of water column level 80 cm (0.64 ± 0.1 g). The daily weight gain of shrimp in water column level 80 cm was significantly higher than those of other water column levels (p<0.05). The survival rate of shrimp in water column level 80 cm (94.3 ± 1.0 %) was significantly higher (p<0.05) than shrimp survival rate in water column level 40 cm (86.0 ± 4.7 %). However, there was no significant difference (p>0.05) in survival rate of shrimp between water column level 40 cm and 60 cm (89.9 ± 2.8 %). Our findings indicated that a water column level at 80 cm formed the higher volume of bio-floc, also shrimp showed the best survival rate and growth performance at this water level.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm tìm ra mức nước thích hợp trong bể ương ứng dụng công nghệ bio-floc đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Nghiên cứu gồm 3 nghiệm thức ở các mức nước khác nhau lần lượt là (i) 40 cm, (ii) 60 cm và (iii) 80 cm. Tôm giống PL12 được bố trí trong các bể composite có thể tích 0,5 m3, mật độ 2.000 con/m3, độ mặn 15 ‰, thời gian ương là 28 ngày, sử dụng 2 nguồn bột mì và bột đậu nành để tạo bio-floc với tỉ lệ C/N >12. Kết quả nghiên cứu cho thấy mật độ vi khuẩn Vibrio và vi khuẩn tổng giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Thể tích bio-floc ở mức nước 80 cm (12,7 ± 6,2 ml/L) cao nhất và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với mức nước 40 cm và 60 cm. Khối lượng của tôm sau 28 ngày nuôi ở mức nước 40 cm (0,55 ± 0,09 g) thấp nhất và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với mức nước 80 cm (0,64 ± 0,1 g). Tốc độ tăng trưởng khối lượng tương đối của tôm ở mức nước 80 cm khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với mức nước 40 cm và 60 cm. Tỷ lệ sống của tôm cao nhất ở mức nước 80 cm (94,3 ± 1 %) và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với mức nước 40 cm (86 ± 4,7 %) nhưng khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) so với mức nước 60 cm (89,9 ± 2,8 %). Kết quả nghiên cứu cho thấy ở mức nước 80 cm thì khả năng hình thành bio-floc, tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm tốt nhất.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 143-149
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 20-30
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 213-221
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 27-34
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 29-36
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 38-44
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 43-52
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 64-69
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 64-71
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-71
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Châu Tài Tảo
Tạp chí: So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm sú bố mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...