Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 38-44
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/06/2016

Ngày chấp nhận: 23/12/2016

 

Title:

Effect of mineral supplements on growth performance, survival rate and quality of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) larvae and postlarvae

Từ khóa:

Tôm thẻ chân trắng, Litopenaeus vannamei, khoáng, chất lượng hậu ấu trùng

Keywords:

White leg Shrimp, Litopenaeus vannamei, Mineral, Larval quality

 

ABSTRACT

This study aimed to determine the appropriate mineral doses supplementation for the better growth and survival rate of white-leg shrimp larvae and post larvae. The experiment consisted of five treatments i.e. (i) no minerals addition (control); (ii) addition of 20 mL minerals solution/m3; (iii) 40 mL/m3; (iv) 60 mL/m3 and (v) 80 mL/m3. Larvae were cultured in water salinity of 30‰ and thestocking density of 200 larvae/L. Results showed that supplementation of minerals solution at level of 60 mL/m3 revealed the significant better growth (11.99±0.11 mm) compared to other treatments (p<0.05). The highest survival rate was found in treatment supplied minerals solution at level of 60 mL/m3 (52.2±4.0%) and it was significant difference compared to remaining treatments. The lowest survival rate was found in the control treatment (34.6±3.7%). Shocking PL15 by formalin and high salinity water revealed no significant difference in PL quality criteria among treatments (p>0.05). Results suggested that nursing white-leg shrimp with supplementation of mineral solution at level of 60 mL/m3 performed the best growth and survival rate.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm tìm ra liều lượng bổ sung chất khoáng thích hợp cho sự tăng trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Nghiên cứu gồm 5 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, cách bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, các nghiệm thức được bổ sung chất khoáng với các liều lượng là (i) không bổ sung chất khoáng (đối chứng); (ii) bổ sung chất khoáng 20 mL/m3; (iii) 40 mL/m3; (iv) 60 mL/m3 và (v) 80 mL/m3. Nước ương ấu trùng có độ mặn 30‰ và mật độ bố trí là 200 con/L. Kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng về chiều dài của Postlarvae 15 ở nghiệm thức bổ sung chất khoáng 60 mL/m3 lớn nhất (11,99±0,11 mm) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Tỷ lệ sống ở giai đoạn Postlarvae 15 của nghiệm thức bổ sung chất khoáng 60 mL/m3 lớn nhất (52,2±4,0%) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại, trong khi chỉ tiêu này đạt thấp nhất ở nghiệm thức không bổ sung chất khoáng (34,6±3,7%). Khi gây sốc Postlarvae 15 bằng formol và độ mặn thì chất lượng tôm ở các nghiệm thức đều tốt và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng bổ sung chất khoáng với liều lượng 60 mL/m3 cho kết quả  tốt nhất về sinh trưởng và tỷ lệ sống.

Trích dẫn: Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải và Nguyễn Thanh Phương, 2016. Ảnh hưởng của bổ sung chất khoáng lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, chất lượng của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47b: 38-44.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 143-149
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 20-30
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 213-221
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 27-34
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 29-36
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 43-52
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 64-69
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 64-71
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-71
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 92-98
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Châu Tài Tảo
Tạp chí: So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm sú bố mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...