Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 10-17
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/07/2016

Ngày chấp nhận: 24/02/2017

 

Title:

Effects of herbal mixture extracts on growth, survival rate and immune response of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) in intensive culture tank

Từ khóa:

Hỗn hợp dược liệu, miễn dịch, tăng trưởng, tôm thẻ chân trắng, tỷ lệ sống

Keywords:

Herbal extract, immunity, whiteleg shrimp, growth, survival

ABSTRACT

This study is aimed to determine the effects of herbal mixture concentrations on growth, survival rate and immune responses of white leg shrimp in tank culture system. The experiment consisted of four treatments with different concentration of herbal mixtures as follow: (i) 20 mL/kg of feed, (ii) 40 mL/kg of feed, (iii) 60 mL/kg of feed, and (iv) control (no herbal extracts). After three months, the shrimp in control treatment showed the lowest results in body weight (11.8±1.1 g), body length (12.2±0.5 cm), productivity (1,278±149 g/m3) and significant difference (p <0.05) compared to others. The highest of shrimp survival rate was recorded at the concentration of 20 mL/kg (80.9 ± 2.8 %) and the lowest survival rate was presented in the control treatment (72.2±8.4 %) but there was no significant difference (p> 0.05) among treatments. Some indicators of shrimp immune response including the total leukocyte count, granulocytes and phenoloxidase enzyme activity (PO) in 20 mL/kg treatment were increased and significantly different (p <0.05) compared to other treatments. The results showed that herbal mixture extracts at 20 mL/kg of feed gave the best results on growth, survival rate and immune responses of shrimp.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm tìm ra ảnh hưởng của hàm lượng hỗn hợp dược liệu lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và đáp ứng miễn dịch của tôm thẻ chân trắng trong điều kiện thí nghiệm trên bể. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức với các hàm lượng hỗn hợp dược liệu khác nhau là (i) 20 mL/kg thức ăn, (ii) 40 mL/kg thức ăn, (iii) 60 mL/kg thức ăn và (iv) không bổ sung hỗn hợp dược liệu (đối chứng). Kết quả sau 3 tháng nuôi, tôm ở nghiệm thức không bổ sung hỗn hợp dược liệu có khối lượng (11,8±1,1 g), chiều dài (12,2±0,5 cm) và năng suất (1.278±149 g/m3) đạt thấp nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức có bổ sung hỗn hợp dược liệu. Tỷ lệ sống của tôm cao nhất ở nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu 20 mL/kg thức ăn (80,9±2,8 %) và thấp nhất ở nghiệm thức không bổ sung hỗn hợp dược liệu (72,2±8,4 %) nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Một số chỉ tiêu miễn dịch của tôm bao gồm tổng tế bào bạch cầu, bạch cầu có hạt và hoạt tính enzyme phenoloxidase (PO) ở nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu 20 mL/kg thức ăn gia tăng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy bổ sung hỗn hợp dược liệu ở mức 20 mL/kg thức ăn cho kết quả tốt nhất về tăng trưởng, tỷ lệ sống và miễn dịch của tôm.

Trích dẫn: Châu Tài Tảo, Hoàng Văn Lâm, Cao Mỹ Án và Trần Ngọc Hải, 2017. Ảnh hưởng của hỗn hợp dược liệu lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và đáp ứng miễn dịch của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thâm canh trong bể. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48b: 10-17.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 143-149
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 20-30
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 213-221
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 27-34
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 29-36
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 38-44
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 43-52
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 64-69
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 64-71
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-71
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 92-98
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Châu Tài Tảo
Tạp chí: So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm sú bố mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...