Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 20-30
Tải về

ABSTRACT

This study aimed to find out the correlation between spawning numbers of black tiger shrimp and quality of their postlarvae. The study was conducted with pond reared and wild caught shrimp broodstocks of 190?210 g each. The broodstocks were reared individually in 200-L tank with recirculating water. After eye stalk ablation, shrimp spawned several times, and their larvae were reared for evaluation of quality. The results of study showed that growth of larvae and postlarvae reduced through diffent spawning numbers. The first three times of spawning after eye stalk ablation, broodstocks produced good larvae which had best growth. Those spawned after molting produced larvae with poorest growth. Larvae and postlarvae from different spawning of wild-caught shrimps performed better growth of body length than those of the pond-reared broodstocks. The survival rates of PL15, for both wild caught and farmed broodstocks were high through different spawning numbers after eye stalk ablation. Survival rate of PL15 from wild caught broodstocks were higher than those of the pond-reared ones though was not significantly different (p>0.05). The quality of PL15 of both wild caught and pond-reared broodstocks in the first three times of spawning after eye stalk ablation were highest, and it reduced from the forth spawning, especially spawnings after molting.

Keywords: Penaeus monodon, Shrimp broodstocks, spawning, quality of shrimp larvae and postlarvae

Title:    Evaluation on quality of black tiger shrimp (Penaeus monodon) postlarvae throught different spawning numbers of broodstocks

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm mối quan hệ giữa số lần sinh sản của tôm mẹ ảnh hưởng đến chất lượng của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm sú. Nghiên cứu được thực hiện với hai nguồn tôm đánh bắt từ biển và tôm từ đầm nuôi, có khối lượng trung bình 190-210 g. Tôm được nuôi riêng trong các bể 200-L nước tuần hoàn. Sau khi cắt mắt cho tôm sinh sản nhiều lần, mỗi lần tôm đẻ của từng nguồn tôm được thu ấu trùng bố trí để đánh giá chất lượng của ấu trùng và hậu ấu trùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng của ấu trùng và hậu ấu trùng của tôm sú giảm dần qua các lần đẻ, tôm của lần đẻ thứ 1, 2 và 3 sau cắt mắt sinh trưởng tốt nhất; thấp nhất là các lần đẻ của tôm sau lột xác đẻ lại. ấu trùng và hậu ấu trùng của tôm biển qua các lần đẻ đều tăng trưởng chiều dài tốt hơn tôm đầm. Tỷ lệ sống PL15 của tôm biển và đầm qua các lần đẻ sau khi cắt mắt đều cao, nhưng tôm biển luôn cao hơn tôm đầm dù khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Cả tôm biển và tôm đầm thì ở lần đẻ 1 và 2 sau khi cắt mắt đạt chất lượng cao nhất nhưng từ lần đẻ thứ 3 trở đi thì chất lượng PL15 giảm dần và đặc biệt là các lần đẻ của tôm sau khi lột xác đẻ lại rất kém.

Từ khóa: Tôm sú, tôm bố mẹ, sinh sản, chất lượng ấu trùng và tôm post

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 143-149
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 213-221
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 27-34
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 29-36
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 38-44
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 43-52
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 64-69
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 64-71
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-71
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 92-98
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Châu Tài Tảo
Tạp chí: So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm sú bố mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...