Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 27-34
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 24/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Larval rearing of tiger shrimp (Penaneus monodon) applying biofloc technology with carbohydrate added at different stages

Từ khóa:

Biofloc, giai đoạn ấu trùng, hậu ấu trùng, tôm sú, tỷ lệ sống

Keywords:

Biofloc, black tiger shrimp, larval stage, postlarvae, survival rate

ABSTRACT

The study is aimed to find the suitable period of adding carbohydrate from molasses for growth and survival of black tiger shrimp larvae and postlarvae. The experiment included four treatments (i) Carbohydrate supplementation from Mysis-1, (ii) carbohydrate supplementation from Mysis-3, (iii) carbohydrate supplementation from Postlarvae-2, and (iv) carbohydrate supplementation from Postlarvae-4. Density of 150 larvae/litters was stocked in 500-litter experimental tanks with salinity of 30‰, and molasses were applied to the tank with C/N ratio of 25. The results of the experiment showed that the environmental factors, bacterial density, bioflocs during rearing were appropriate for the development of larval and postlarval tiger shrimp. The better growth in length of Postlarvae-15 was obtained in the treatment where carbohydrate was added to the culture from Mysis-3 as compared to the rest treatments (p>0.05). The survival rate (68,25±11,19%) and productivity (88,7± 14,45 inds/L) of Postlarvae-15 were highest in the culture where carbohydrate was added, no significant was found (p>0.05) when compared to the culture where carbohydrate was added from Postlarvae-2, but there was significant difference (p<0.05) as compared to the rest treatments. Therefore, it can be concluded that the best timing of carbohydrate supplementation from molasses for rearing tiger shrimp's larvae was from Mysis-3 stage.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm tìm ra thời điểm bổ sung carbohydrate từ rỉ đường thích hợp nhất lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm sú. Nghiên cứu gồm 4 nghiệm thức (i) Bổ sung carbohydrate từ Mysis-1, (ii) bổ sung carbohydrate từ Mysis-3, (iii) bổ sung carbohydrate từ Postlarvae-2, và (iv) bổ sung carbohydrate từ Postlarvae-4. Bể thí nghiệm có thể tích 500 L, mật độ 150 con/L, độ mặn 30‰, sử dụng rỉ đường để tạo biofloc với tỉ lệ C/N=25. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố môi trường, mật độ vi khuẩn và các chỉ tiêu biofloc ở các nghiệm thức đều nằm trong khoảng thích hợp cho ấu trùng và hậu ấu trùng tôm phát triển. Tăng trưởng về chiều dài ở Postlarvae-15 lớn nhất ở nghiệm thức bổ sung nguồn carbohydrate từ Mysis-3 khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Ở nghiệm thức bổ sung nguồn carbohydrate từ Mysis-3 tỷ lệ sống (68,25±11,19%) và năng suất (88,7±14,45 con/L) của Postlarvae-15 cao nhất khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức bổ sung nguồn carbohydrate từ Postlarvae-2 nhưng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0.05) so với các nghiệm thức còn lại. Vì vậy có thể kết luận rằng, thời điểm bổ sung nguồn carbohydrate từ rỉ đường cho ương ấu trùng tôm sú từ giai đoạn Mysis-3 là tốt nhất.

Trích dẫn: Châu Tài Tảo, Lý Văn Khánh và Trần Ngọc Hải, 2018. Nghiên cứu ương ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon) bằng công nghệ biofloc từ nguồn carbohydrate rỉ đường bổ sung ở các giai đoạn khác nhau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 27-34.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 143-149
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 20-30
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 213-221
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 29-36
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 38-44
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 43-52
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 64-69
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 64-71
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 64-71
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 65-71
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 92-98
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Châu Tài Tảo
Tạp chí: So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm sú bố mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...