Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 130-135
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 11/04/2014

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

A RT-PCR protocol for the detection of infectious myonecrosis virus (IMNV) in Penaeus vannamei

Từ khóa:

RT-PCR, IMNV, Penaeus vannamei, phát hiện

Keywords:

RT-PCR, IMNV, Penaeus vannamei, detection

ABSTRACT

Research has optimized the PCR procedure with suitable chemical components, thermal cycling conditions to detect infectious myonecrosis virus in whiteleg shrimp. Research focused to optimise PCR step 2 with the identified PCR master mixture including 1X PCR buffer, 1.0 mM MgCl2, 200 mM dNTPs, 0.465 ?M primers NF and 0.465 ?M primers NR, 2.0U Taq polymerase and 1st step PCR product. Thermal cycling conditions included initial denaturation at 95°C for 2 min, followed by 35 cycles of 95°C for 30 seconds, 65°C for 20 seconds, 72°C for 30 seconds and final extension step at 72°C for 7 min. Total amplification time was about 2 hours. This assay was demonstrated to have good sensitivity and specificity for detection of infectious myonecrosis virus in extracted RNA from shrimp.

TóM TắT

Nghiên cứu đã xác định được qui trình PCR với thành phần hóa chất, điều kiện chu kỳ nhiệt thích hợp để phát hiện virus gây hoại tử cơ trên tôm
thẻ chân trắng. Nghiên cứu tập trung tối ưu hóa bước 2 của qui trình
với các thành phần phản ứng được xác định bao gồm đệm PCR 1X; MgCl2 1,0 mM; dNTPs 200?M; mồi NF 0,465?M và mồi NR 0,465 ?M, Taq polymerase 2,0U; mẫu PCR bước 1. Điều kiện nhiệt độ bao gồm giai đoạn biến tính ban đầu ở 95oC trong 2 phút tiếp theo 35 chu kỳ 95oC trong 30 giây, 65oC trong 20 giây, 72oC trong 30 giây, 72oC trong 7 phút. Tổng số thời gian khuếch đại là khoảng 2 giờ. Độ nhạy và độ chuyên biệt của phản ứng phát hiện IMNV cho kết quả tốt với các mẫu ARN chiết tách từ tôm.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 1-8
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 107-115
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 111-117
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 121-127
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 129-135
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 170-178
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 187-194
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 192-200
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 9-16
Tải về
Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 68-92
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
(2011) Trang: 68
Tạp chí: The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum, Shanghai-China, 21-25 April 2011
(2014) Trang: 218
Tạp chí: The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Hochiminh - Vietnam- 24-28 November, 2014
(2014) Trang: 63
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...