Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 9-16
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/10/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Analyze the motivative factors of social responsibility practices of small and medium enterprises in Can Tho City

Từ khóa:

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Keywords:

Coporate social responsibility (CSR), small and medium enterprises

ABSTRACT

This study aims to analyze the motivative factors of social responsibility practices of small and medium enterprises in Can Tho City. A structured questionnaire was used to collect data from 88 small and medium enterprises in Can Tho City. In this paper, research methods consist of descriptive statistics, frequency, medium; Cronbach?s Alpha Coefficient; KMO and Barlett test, exploratory factor analysis (EFA). Research results showed that motivative factors of social responsibility practices of small and medium enterprises consist of ?economic benefits?, ?macroeconomic policy?, ?moral responsibility?, ?community orientation?. Among them, ?moral responsibility? were the most motivative factor of social responsibility practices of small and medium enterprises in Can Tho City.

TóM TắT

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu phân tích những nhân tố thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Cần Thơ. Số liệu được thu thập từ 88 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Cần Thơ thông qua bảng câu hỏi được thiết kế sẵn. Trong bài báo này, các phương pháp nghiên cứu bao gồm thống kê mô tả, tần số, trung bình; hệ số Alpha của Cronbach, kiểm tra KMO and Barlett,  phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm ?lợi ích kinh tế?, ?chính sách kinh tế vĩ mô?, ?trách nhiệm đạo đức?, ?định hướng cộng đồng?. Trong số  đó, ?trách nhiệm đạo đức? được đánh giá là nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 1-8
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 107-115
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 111-117
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 121-127
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 129-135
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 130-135
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 170-178
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 187-194
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 192-200
Tải về
Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 68-92
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
(2011) Trang: 68
Tạp chí: The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum, Shanghai-China, 21-25 April 2011
(2014) Trang: 218
Tạp chí: The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Hochiminh - Vietnam- 24-28 November, 2014
(2014) Trang: 63
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...