Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 107-115
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 30/05/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:

Effects of Cypermethrine and temperature on the histological changes in hepatopancreas of Penaeus monodon

Từ khóa:

Cypermethrine, nhiệt độ, biến đổi mô học, Penaeus monodon

Keywords:

Cypermethrine, temperature, histological changes, Penaeus monodon

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effects of pesticide containing Cypermethrin on 45-day-old Penaeus monodon at different temperatures, as indicated through the value of LC50-96h and changes in histology of hepatopancreas. The values of LC50-96h at 22°C, 28°C, 32°C and 36°C were 0.564; 0.345; 0.278; 0.22µg/L, respectively. The histological results showed that hepatopancreas of the shrimp changed significantly as Cypermethrin concentration and temperature increased. The most serious change was at 36oC, but change severity decreased at 28oC and 22oC, and fewer changes were observed at 32oC. Compared with control samples, changes were characterized as follows: infiltration of haemocytes around hepatopancreatic tubules; reduction to absence of B, R, and F-cells; presence of pyknotic nuclei in the epithelial cells; retraction of hepatopancreatic
tubules; sloughing cells into the hepatopancreatic tubule lumens; loss of structure of the hepatopancreatic
tubules; replacing absence of hepatopancreatic
tubules with the presence of haemocytes. Besides, the structure of the hepatopancreatic
tubules observed in control groups at the temperatures of 22oC, 28oC, 32oC, and 36oC was normal with the presence of B, F, R-cells and the mitotic activity in E-cells.

TÓM TẮT

Nghiên cứu ảnh hưởng của Cypermethrin lên tôm sú giống 45 ngày tuổi ở các nhiệt độ khác nhau được thực hiện nhằm tìm hiểu giá trị LC50-96h và những biến đổi mô bệnh học ở cơ quan gan tụy của tôm sú. Giá trị LC50-96h tại các nhiệt độ 22, 28, 32 và 36°C lần lượt là 0,564; 0,345; 0,278; 0,22µg/L. Kết quả phân tích cho thấy mức độ biến đổi mô bệnh học gan tụy của tôm sú tăng dần theo nồng độ cypermethrin và nhiệt độ thí nghiệm. Thay đổi nặng nhất ở nhiệt độ 36oC giảm dần ở nhiệt độ 28, 22oC và ít thay đổi là 32oC. Những biến đổi đặc trưng so với mẫu đối chứng như sau: tế bào máu tập trung xung quanh ống gan tụy; giảm cho đến mất một số tế bào gan tụy như tế bào B, R, F; một số tế bào biểu mô của ống gan tụy có nhân to bất thường; teo tế bào biểu mô ống gan tụy; tế bào gan tụy bị bong tróc rơi vào trong lòng ống; mất cấu trúc ống gan tụy; các tế bào gan tụy biến mất thay vào đó là sự hiện diện của tế bào máu. Bên cạnh đó, cấu trúc mô gan tụy của nghiệm thức đối chứng các nhiệt độ 22, 28, 32, 36oC vẫn bình thường qua các lần thu mẫu, có sự xuất hiện các tế bào B, F, R, và hoạt động phân bào của tế bào E.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 1-8
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 111-117
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 121-127
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 129-135
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 130-135
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 170-178
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 187-194
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 192-200
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 9-16
Tải về
Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 68-92
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
(2011) Trang: 68
Tạp chí: The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum, Shanghai-China, 21-25 April 2011
(2014) Trang: 218
Tạp chí: The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Hochiminh - Vietnam- 24-28 November, 2014
(2014) Trang: 63
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...