Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 29-36
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Histopathological characterisations of Clown knifefish (Chitala chitala) infected with Aeromonas hydrophila

Từ khóa:

Cá thát lát (Chitala chitala), Aeromonas hydrophila, mô bệnh học

Keywords:

Clown knifefish (Chitala chitala), Aeromonas hydrophila, histopathology

ABSTRACT

A study on histopathology in clown knifefish effected of Aeromonas hydrophila. A total of 22 fish samples was collected for bacterial identification and histological examination. Almost diseased fish, pure cultures of Aeromonas hydrophila were isolated from liver and kidney. The histopathology of gills, liver, kidney and spleen was displayed focal hyperaemic, haemorrhage and necrosis in tissues. The renal tubules were observed degeneration, and necrosis followed by tubular destruction. Haemorrhage sometimes occurred among damaged muscle fibers. Histological structure of gills was characterised by the oedematous secondary lamellae with a bacterial invasion into the primary lamellae and gill congestion. Giemsa staining method showed that markedly bacterial cells like as rod shape in these tissues.

TóM TắT

Nghiên cứu được tiến hành nhằm tìm hiểu biến đổi mô bệnh học ở cá thát lát còm (Chitala chitala) nhiễm vi khuẩn Aeromonas hydrophila. Tổng số 22 mẫu cá bệnh được thu và phân tích vi khuẩn và mô học. Kết quả phân lập được vi khuẩn Aeromonas hydrophila từ gan và thận. Mô bệnh học ở mang, gan, thận, tỳ tạng và cơ cho thấy có sự xung huyết, xuất huyết và hoại tử ở nhiều vùng mô. Mất cấu trúc và hoại tử ở các ống thận. Nhiều cụm vi khuẩn được tìm thấy trong mô mang, gan, thận và tỳ tạng. Mô da cơ bị xuất huyết và cấu trúc giữa các sợi cơ rời rạc. Mô mang có hiện tượng trương phồng dính lại của các sợi mang thứ cấp, vi khuẩn trong sợi mang sơ cấp và có hiện tượng xung huyết. Phương pháp nhuộm Giemsa cho thấy tế bào vi khuẩn rõ ràng trong các cấu trúc mô.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 129-136
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 183-193
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 218-226
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 48-57
Tải về
(2014) Trang: 308
Tạp chí: The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9), Ho Chi Minh City, Vietnam, 24 - 28 November 2014,
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...