Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 129-136
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 02/12/2019

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Antifungal activity of extracted herbs on snakehead pathogenic fungal

Từ khóa:

Achlya, chất chiết thảo dược, MIC, MFC, Saprolegnia

Keywords:

Achlya, herbal extracts, MIC, MFC, Saprolegnia

ABSTRACT

This study was carried out to determine the effects of extracted herbs as anti-fungal agents on Achlya sp. and Saprolegnia sp. The antifungal activity, minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC) of five herbs including Chromolaena odorata, Achyranthes aspera, Carica papaya, Perilla frutescens and Muntingia calabura were examined for snakehead pathogenic Achlya sp. and Saprolegnia sp. The result indicated that extract of Perilla frutescens showed antifungal activity higher than those of the remaining herbs. MIC and MFC of Perilla frutescens showed the most effective against to both fungal hyphae and zoospore of Achlya sp. and Saprolegnia sp. in 1.6 mg/mL at 24 h exposure. Chromolaena odorata and Achyranthes aspera exhibited antifungal activity to hyphae and zoospores at concentrations of 3.2 mg/mL. The hyphae of Achlya sp. and Saprolegnia sp. were grown when they were exposed to 100, 50, 25, 12.5 and 6.4 mg/mL of Carica papaya solution.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của chất chiết thảo dược đến vi nấm Achlya sp. và Saprolegnia sp. Hoạt tính kháng nấm, nồng độ ức chế tối thiểu (MIC), nồng độ kháng nấm tối thiểu (MFC) của năm chất chiết thảo dược gồm cỏ lào (Chromolaena odorata), cỏ xước (Achyranthes aspera), đu đủ (Carica papaya), tía tô (Perilla frutescens) và trứng cá (Muntingia calabura) được thực hiện với vi nấm Achlya sp. và Saprolegnia sp. gây bệnh trên cá lóc. Kết quả cho thấy chất chiết tía tô có hiệu quả kháng nấm tốt hơn so với các chất chiết thảo dược còn lại. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ kháng nấm tối thiểu (MFC) của tía tô có hiệu quả tốt nhất đối với sợi nấm và bào tử Achlya sp. và Saprolegnia sp. ở nồng độ 1,6 mg/mL sau 24 giờ. Chất chiết cỏ lào và cỏ xước có có khả năng kháng sợi nấm và bào tử ở nồng độ 3,2 mg/mL. Sợi nấm Achlya sp. và Saprolegnia sp. vẫn phát triển khi ngâm trong chất chiết đu đủ ở các nồng độ 100, 50, 25, 12,5 and 6,4 mg/mL.

Trích dẫn: Đặng Thụy Mai Thy, Bùi Thị Bích Hằng và Trần Thị Tuyết Hoa, 2020. Khảo sát hoạt tính kháng nấm của một số chất chiết thảo dược lên vi nấm gây bệnh trên cá lóc. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 129-136.

Các bài báo khác
Số 22c (2012) Trang: 183-193
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 218-226
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 29-36
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 48-57
Tải về
(2014) Trang: 308
Tạp chí: The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9), Ho Chi Minh City, Vietnam, 24 - 28 November 2014,
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...