Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 117-121
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 09/12/2017

Ngày nhận bài sửa: 30/01/2018

Ngày duyệt đăng: 30/10/2018

 

Title:

Situations and solutions to promote scientific research of lecturers from Can Tho University

Từ khóa:

Đại học Cần Thơ, giảng viên, nghiên cứu khoa học

Keywords:

Can Tho University, lecturers, doing scientific research

ABSTRACT

Doing scientific research is one of the basic tasks of university lecturers. Besides teaching ability, the capacity to do scientific research determines a lecturer’s professional competence. However, the capacity of doing scientific research has not been addressed, and only a small number of lecturers have published scientific papers. A survey among 150 lecturers from Can Tho University was analyzed by descriptive statistics using SPSS 20.0 to assess the current state of doing scientific research of the university lecturers. The results have showed that many lecturers have not participated in scientific research activities, specifically, 41.3% of lecturers have not done research yet; 30.7% of lecturers are not members of scientific research; 48% of lecturers do not have scientific papers; 34.7% of lecturers have not yet done the scientific reports (seminars) at the unit; 50% of lecturers have not yet written papers for conferences or scientific seminars, etc. This study also investigated the motivation and difficulties of lecturers in scientific research; it then proposed solutions to promote the scientific research activities of lecturers in order to fulfill the mission of better technology transfer, and serving the society.

TÓM TẮT

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những nhiệm vụ cơ bản của giảng viên đại học và là một trong những thước đo năng lực chuyên môn của giảng viên. Bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi đối với 150 giảng viên Trường Đại học Cần Thơ nhằm tìm hiểu thực trạng NCKH của giảng viên. Kết quả khảo sát cho thấy, nhiều giảng viên chưa tham gia NCKH: 41,3% giảng viên chưa chủ trì đề tài nghiên cứu; 30,7% giảng viên chưa là thành viên đề tài NCKH; 48% giảng viên chưa có bài báo khoa học; 34,7% giảng viên chưa thực hiện báo cáo khoa học (seminar) ở đơn vị; 50% giảng viên chưa viết bài tham luận hội nghị/hội thảo khoa học, v.v... Nghiên cứu này cũng tìm hiểu động cơ và khó khăn của giảng viên trong NCKH, từ đó đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động NCKH của giảng viên, góp phần thực hiện tốt các chức năng của trường là đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ và phục vụ đời sống xã hội.

Trích dẫn: Đào Ngọc Cảnh, 2018. Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7C): 117-124.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 148-157
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 19-26
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 19-27
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 69-73
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 71-79
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 88-97
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 90-96
Tải về
(2021) Trang: 181-201
Tạp chí: Hội thảo khoa học Phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp ở ĐBSCL trong mỗi quan hệ liên kết vùng theo định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2020-2030 tại ĐH KHXH&NV TP HCM ngày 30/9/202020
1 (2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "
1 (2019) Trang: 65-74
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch cộng đồng và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa"
25 (2020) Trang: 1-11
Tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế Đại học An Giang
1 (2017) Trang: 131-139
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
2 (2018) Trang: 910-919
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10, TP. Đà Nẵng, 21/4/2018
(2016) Trang: 210-216
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 25/12/2016
(2016) Trang: 361-367
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 25/12/2016
(2017) Trang: 184-195
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
5 (2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
6 (2015) Trang: 85-90
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
(2015) Trang: 292-298
Tạp chí: Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông Mê Kông, TP.HCM, ngày 29-30/5/2015
8 (2012) Trang: 55
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...