Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2017) Trang: 617-620
Tạp chí: Chem. Commun.

A highly negatively charged binuclear ZrIV-substituted Keggin polyoxometalate [{a-PW11O39Zr(l-OH)(H2O)}2]8 (ZrK 2 : 2) has been shown to promote the hydrolytic cleavage of phosphoester bonds in the supercoiled plasmid pUC19 DNA under physiological pH and temperature, giving relaxed and linear forms of pUC19 as hydrolysis products. The interaction between ZrK 2 : 2 and DNA was experimentally proven by circular dichroism (CD) spectroscopy and 31P diffusion ordered NMR spectroscopy.

Các bài báo khác
(2013) Trang: 49
Tạp chí: 16th International Conference on BioInorganic Chemistry (ICBIC), Grenoble, FRANCE, 22-26 July 2013.
(2013) Trang: 61
Tạp chí: 12th Young Belgian Magnetic Resonance Scientist (YBMRS), Blankenberge, Belgium, 02-03 December 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...