Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 74-81
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/03/2017
Ngày nhận bài sửa: 03/04/2017

Ngày duyệt đăng: 29/11/2017

 

Title:

Synthesis of catfish fat based diethanolamide and application in formulating pesticide suspensive concentrate (SC)

Từ khóa:

Chất hoạt động bề mặt, chế phẩm bảo vệ thực vật, dialkanolamides, mỡ cá basa

Keywords:

Catfish fat, dialkanolamides, insecticide formulations, surfactants

ABSTRACT

A non-ionoic surfactant diethanolamide has been successfully prepared in rather good yield (62 %) upon treating catfish fat derived methyl esters with diethanolamine at elevated temperature. This surfactant was then used as material for production of suspension concentrate (SC) formulation containing Fipronil, a common active ingredient, along with other additives. The prepared SC formulation meets all required quality standards according to TC-05-2002-CL for Fipronil and showed as good activity as the commercial Fipronil-containing SC insecticide formulations against rice leaf folder (Cnaphalocrosis medinalis G).

TÓM TẮT

Một loại chất hoạt động bề mặt không ion diethanolamide đã được tổng hợp thành công với hiệu suất khá tốt (62 %) bằng phản ứng giữa methyl ester tổng hợp từ mỡ cá tra, cá basa và diethanolamine. Chất hoạt động bề mặt này được sử dụng làm nguyên liệu để phối chế ra loại chế phẩm bảo vệ thực vật dạng huyền phù đậm đặc SC chứa hoạt chất Fipronil, một loại hoạt chất trừ sâu phổ biến trên thị trường. Chế phẩm SC phối chế được đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam theo TC-05-2002-CL. Kết quả thử nghiệm trên đồng ruộng cho thấy loại chế phẩm SC điều chế được thể hiện hoạt tính diệt trừ sâu cuốn lá tốt tương đương thuốc trên thị trường chứa cùng hoạt chất.

Trích dẫn: Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Quốc Châu Thanh và Nguyễn Thị Phong Lan, 2017. Điều chế chất hoạt động bề mặt diethanolamide từ mỡ cá tra, cá basa ứng dụng trong phối chế chế phẩm bảo vệ thực vật dạng huyền phù đậm đặc. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53a: 74-81.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-5
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 1-5
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 138-142
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 36-41
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 6-11
Tải về
Volume 620, Number 1 (2019) Trang: DOI: 10.1088/1757-899X/620/1/012012
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Conference preceeding The 3rd Analytica Vietnam Conference 2013.
50 (2012) Trang: 105
Tạp chí: Tạp chí Hóa học (Viện KHCN Việt Nam), 2012, 50 (5A) 105-108.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...