Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 1-5
Tải về

ABSTRACT

Biodiesel is a renewable fuel, made by a refinery chemical transesterification of an alcohol and vegetable or animal oils, fats. Biodiesel is one of several alternative fuels that have a place in the development of a balanced energy policy. This paper presents initial research results on the synthesis of biodiesel from catfish fat, a raw material which is plentifully available in theMekong Delta. The synthesis made use of ethanol instead of highly toxic methanol.

Keywords:  transesterification, fatty acids, biodiesel

Title:  Studies toward the Synthesis of Biodiesel from Catfish Fat

TóM TắT

Biodiesel (diesel sinh học) là loại nhiên liệu có thể tái sinh, được tổng hợp thông qua phản ứng chuyển hóa ester giữa dầu thực vật, mỡ động vật và một alcohol (methanol, ethanol,?). Biodiesel được xem là một trong những loại nhiên liệu thay thế nguồn nhiên liệu truyền thống, có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển và đảm bảo an ninh năng lượng. Bài báo này trình bày những kết quả nghiên cứu ban đầu về tổng hợp biodiesel từ mỡ cá basa, một loại nguyên liệu phong phú và rẻ tiền ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Quy trình tổng hợp sử dụng ethanol thay thế cho methanol có độc tính cao.

Từ khóa:  phản ứng transester hóa, acid béo, biodiesel

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-5
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 138-142
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 36-41
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 6-11
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 74-81
Tải về
Volume 620, Number 1 (2019) Trang: DOI: 10.1088/1757-899X/620/1/012012
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Conference preceeding The 3rd Analytica Vietnam Conference 2013.
50 (2012) Trang: 105
Tạp chí: Tạp chí Hóa học (Viện KHCN Việt Nam), 2012, 50 (5A) 105-108.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...