Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 64-72
Tải về

ABSTRACT

Realism is a trend of literature which appeared the first time inFrancein 1830s. This trend appeared inViet Namin 1930s. At that time, realism seemed to be fixed in theory of literature and composing in the world, however, the fight for realism was still in progress on those aspects inViet Nam. Through many works,NamCao had statements to encourage the success of realism in composing literature and partly perfect theory of realism inViet Nam.

Keywords: truthfulness, objective property, tendency property, typical personality, typical circumstances, truthful detail

Title: The statements ofNamCao about realism

TóM TắT

Chủ nghĩa hiện thực là một trào lưu văn học xuất hiện đầu tiên ở Pháp vào những năm 30 của thế kỉ XIX. Trào lưu này bắt đầu xuất hiện ở ViệtNamvào những năm 30 của thế kỉ XX. Vào thời gian này, chủ nghĩa hiện thực xem như đã định hình trong lý luận và sáng tác văn học trên thế giới, song ở Việt Nam, việc đấu tranh cho chủ nghĩa hiện thực vẫn đang được tiến hành trên cả hai bình diện ấy. Thông qua những tác phẩm của mình, Nam Cao đã có những phát biểu cổ vũ cho sự thắng thế của chủ nghĩa hiện thực trong sáng tác, góp phần hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa hiện thực ở Việt Nam.

Từ khóa: 

ABSTRACT

Realism is a trend of literature which appeared the first time inFrancein 1830s. This trend appeared inViet Namin 1930s. At that time, realism seemed to be fixed in theory of literature and composing in the world, however, the fight for realism was still in progress on those aspects inViet Nam. Through many works,NamCao had statements to encourage the success of realism in composing literature and partly perfect theory of realism inViet Nam.

Keywords: truthfulness, objective property, tendency property, typical personality, typical circumstances, truthful detail

Title: The statements ofNamCao about realism

TóM TắT

Chủ nghĩa hiện thực là một trào lưu văn học xuất hiện đầu tiên ở Pháp vào những năm 30 của thế kỉ XIX. Trào lưu này bắt đầu xuất hiện ở ViệtNamvào những năm 30 của thế kỉ XX. Vào thời gian này, chủ nghĩa hiện thực xem như đã định hình trong lý luận và sáng tác văn học trên thế giới, song ở Việt Nam, việc đấu tranh cho chủ nghĩa hiện thực vẫn đang được tiến hành trên cả hai bình diện ấy. Thông qua những tác phẩm của mình, Nam Cao đã có những phát biểu cổ vũ cho sự thắng thế của chủ nghĩa hiện thực trong sáng tác, góp phần hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa hiện thực ở Việt Nam.

Từ khóa: tính chân thực, tính khách quan, tính khuynh hướng, tính cách điển hình, hoàn cảnh điển hình, chi tiết chân thực

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 118-127
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 138-144
Tải về
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 89-95
Tải về
2 (2016) Trang: 1-14
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ
(2016) Trang: 66-71
Tạp chí: Đào tạo giáo viên của khoa Sư phạm - trường Đại học Cần Thơ - thành quả, thách thức và định hướng, tháng 7.2016, Cần Thơ
02 (2015) Trang: 60-72
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
3 (2013) Trang: 52
Tạp chí: Văn học nước ngoài
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...