Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 28-39
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/12/2015

Ngày chấp nhận: 25/02/2016

Title:

Evaluation of impacts and solutions to deal with the climate change in the improved extensive culture system in the Mekong Delta

Từ khóa:

Tôm quảng canh cải tiến, lợi nhuận, biến đổi khí hậu, giải pháp

Keywords:

Improved extensive culture, yield, cost-benefit, climate change, solution

ABSTRACT

This study aims to assess the awareness, influences and solutions of the farmers in the improved extensive culture system due to the impact of climate change by interviews 94 farmers in Soc Trang (30 households), Bac Lieu (31 households) and Ca Mau (33 households). The information was collected such as the production efficiencies, the adopted solutions in the past and the future due to the climate change such as the fluctuation of rainy season, rainfall, temperature, salinity and tidal levels. Results show that the improved extensive culture system had an average shrimp yield of 0.47 ton/ha/crop resulting in net income of 21.3 millions VND/ha/crop with the ratio of net-loss as 23.4%. Most of the farmers (92 - 99%) were awareness of climate change and its impact in the past and the future. Solutions of scientific techniques such as using antibiotics, chemicals and environmental management were choosen to apply (70 – 90%) more than the others.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá nhận thức, ảnh hưởng và giải pháp của người nuôi tôm trong mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến do tác động của thời tiết thay đổi thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 94 hộ nuôi tôm sú quảng canh cải tiến tại tỉnh Sóc Trăng (30 hộ), Bạc Liêu (31 hộ) và Cà Mau (33 hộ). Các thông tin được thu thập: bao gồm hiệu quả sản xuất, các giải pháp ứng phó của người nuôi trong thời gian qua và thời gian tới do sự thay đổi của các yếu tố như mưa nắng, nhiệt độ, độ mặn, mực nước thủy triều. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất tôm nuôi trung bình là 0,47 tấn/ha/năm, lợi nhuận trung bình 21,3 triệu đ/ha/năm với tỷ lệ thua lỗ trung bình 23,4%. Phần lớn nông dân (92 - 99%) nhận thức được sự biến đổi và tác động của các yếu tố thời tiết trong thời gian qua và thời gian tới. Giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật như sử dụng thuốc, hóa chất, quản lý môi trường được người nuôi lựa chọn (70 – 90%) để giải quyết các vấn đề khó khăn nhiều hơn so với các giải pháp khác.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 114-122
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 121-133
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 133-142
Tải về
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, TP. Bến Tre, Bến Tre (2020) Trang: 139-152
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu Nông nghiệp tỉnh Bến Tre. Tổ chức ngày 29 tháng 5 năm 2020 tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...