Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21b (2012) Trang: 29-37
Tải về

ABSTRACT

Pangasianodon hypophthalmus is highly commercial valuable  fish in Vietnam. However, there are not many published papers on the effects of salinities on the physiological characteristic of the stripped catfish while the sea water levels is predicted to increase 12cm in 2020 and 75cm in 2105 (http://tinkhoahoc.blogspot.com, Nguyen Ngoc Tran, 2011). This paper was studied on the tolerant of the eggs and larvae of tra catfish in different salinies. The eggs of the stripped catfish after artificial fertilized were incubated in the freshwater( 0? control), 1?, 3?, 5?, 7?, 9?, 11?, 13?, 15?, 17? and 19?. The embryonic development time, hatching time and rate were observed. After hatching the larvae were nursed in the tanks (500L) about 2 months in the same media of salinities at hatching. The osmotic and ionic concentrations in the plasma of fish in different salinities were measured. The results showed that the embryo of the stripped catfish can develop and hatch in brackish water (0-11 ?), the embryonic development time prolonged from 23 to 38 hours when the embryo were incubated in freshwater to 23? and the hatching rate decreased from freshwater to the brackish (68,54-25,87%). In adition, water osmotic levels of the fish increased in the freshwater treatment (225 ± 42,68 mOsm/kg) to 23? (506 ± 43,76 mOsm/kg), isomotic of fish was 9? (283 ± 34,66 mOsm/kg). Chloride and sodium ion concentrations increased conciding to the increasing salinity from 0 to 23? (91 - 218 mM/L, 71 - 163 mM/L, respectively), K+ levels in the blood of fish are always higher than those in water.

Keywords: Pangasianodon  hypophthalmus, salinity, osmoregulation, embryo

Title:    The effects of salinity on the embryonic development and osmoregulatory of the stripped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) larvae and fingerling stages         

TóM TắT

Cá Tra là một trong những đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao hiện nay của nước ta. Dưới tác động của xâm mặn diễn ra ngày càng rõ nét nhưng chưa có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của độ mặn đến đời sống của cá tra. Báo cáo này trình bày khả năng chịu đựng của trứng và cá bột ở các độ mặn khác nhau. Thí nghiệm tiến hành sau khi trứng cá tra được thụ tinh nhân tạo, trứng được cho ấp trong các độ mặn tương ứng 0? (đối chứng), 1?, 3?, 5?, 7?, 9?, 11?, 13?, 15?, 17? và 19?. Nhằm theo dõi thời gian phát triển phôi, thời gian nở và tỉ lệ nở. Sau khi trứng nở ra cá bột, cá được bố trí vào bể 0,5 m3 tiếp tục ương đến 02 tháng tuổi trong cùng điều kiện độ mặn lúc ấp trứng và kiểm tra khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu (ASTT) và ion của cá. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phôi cá tra có thể phát triển và nở được đến độ mặn 11?, thời gian phát triển phôi kéo dài khi độ mặn tăng từ 0 - 11? (23 ? 38 giờ), tỉ lệ nở của cá giảm dần trong môi trường từ 0 đến 11? (68,54 -  25,87%). ASTT trung bình của máu cá tăng dần từ nước ngọt 0? (225 ± 42,68 mOsm/kg) đến độ mặn 23? (506 ± 43,76 mOsm/kg), điểm đẳng áp là 9? (283 ± 34,66 mOsm/kg). Ion Cl-, Na+ tăng dần khi độ mặn tăng từ 0 - 23? (91 ? 218 mM/L, 71 - 163 mM/L theo thứ tự), ion K+ trong máu cá luôn cao hơn so với nồng độ ion K+ trong môi trường nước.

Từ khóa: Cá tra, độ mặn, áp suất thẩm thấu, phôi

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 1-10
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 1-11
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 11-19
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 154-160
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 19-28
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 247-254
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 258-268
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 273-281
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 55-63
Tải về
trong Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 59-67
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
trong Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 50-58
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Trong Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hà (2021) Trang: 70-95
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thủy sản
Đỗ Thị Thanh Hương (2020) Trang: 149-183
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng
(2015) Trang: 389
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2014) Trang: 239
Tạp chí: INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014, IW Marriot Hotel, Surabaya - INDONESIA
(2014) Trang: 102
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 35
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
1 (2014) Trang: 85
Tạp chí: International Congress on the Biology of Fish 2014
165 (2013) Trang: 81
Tạp chí: Tạp chí Thương mại thủy sản (số 165/2013; ISSN 1859-1175) Trang 81-83
164 (2013) Trang: 171
Tạp chí: Comparative Biochemistry and Physiology, PartA, 164 (2013)171-180
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Aqua Rese
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...