Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 1-10
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 04/12/2019

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Effects of different temperatures on digestive enzyme activities, growth performance, and survival rate of juvenile mud crabs (Scylla paramamosain)

Từ khóa:

Cua biển, enzyme tiêu hóa, nhiệt độ, tăng trưởng, tỷ lệ sống

Keywords:

Digestive enzyme, growth, mud crab (Scylla paramamosain), survival, temperature

ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the effects of different temperatures on growth performance, survival rate and digestive enzyme activities of mud crabs (Scylla paramamosain) juvenile (C1). The study was conducted with four temperatures (27-28℃; 30-31℃; 33-34℃ and 36-37℃) in 200-L tankswith water salinity at 25 ppt. The growth performance of crab (carapace wide – CW and body weight - BW) at 27-28℃ treatment was significantly, lowest (p<0.05), while the highest was found at 36-37℃ treatment. The survival rates at 27-28℃ (47.0%) and 30-31℃ (50.3%) were statistically different (p<0.05) from the other treatments. The best growth was in 36-37℃ treatment, but the survival rate was lowest. After 20 days of culture, the molting frequency of all treatments fluctuated from 2.04 – 3.49 times and moulting cycle ranged between 3.55 and 6.77 days. Digestive enzyme activities (chymotrypsin, α-amylase, trypsin) increased as temperature increased from 27-28 to 33-34℃. It is recommended that 30-31℃ is the appropriate temperature for nursing juvenile mud crabs.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và hoạt tính enzyme tiêu hóa trên cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn giống (C1). Thí nghiệm được tiến hành với bốn mức nhiệt độ 27-28℃; 30-31℃; 33-34℃ và 36-37℃ trong bể 200-L ở độ mặn 25‰. Tăng trưởng khối lượng và chiều rộng của cua ương ở nhiệt độ 27-28℃ thấp nhất có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tăng trưởng của cua tốt nhất ở nhiệt độ 36-37℃ nhưng tỷ lệ sống thấp nhất (12%). Tỷ lệ sống của cua ở nghiệm thức 27-28℃ (47,0%) và 30-31℃ (50,3%) cao hơn các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Số lần lột xác của cua sau 20 ngày nuôi ở các nghiệm thức dao động trung bình từ 2,04-3,49 lần và chu kỳ lột xác trung bình từ 3,55-6,77 ngày. Hoạt tính enzyme (chymotrypsin, α-amylase và trypsin) có xu hướng tăng khi nhiệt độ tăng từ 27-28 đến 33-34℃. Nhiệt độ 30-31℃ được khuyến cáo cho ương cua biển giai đoạn giống.

Trích dẫn: Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thanh Đăng, Nguyễn Tính Em, Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt tính enzyme tiêu hóa, tăng trưởng và tỷ lệ sống của cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn giống. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 1-10.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 1-11
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 11-19
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 154-160
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 19-28
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 247-254
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 258-268
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 273-281
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 29-37
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 55-63
Tải về
trong Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 59-67
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
trong Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 50-58
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Trong Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hà (2021) Trang: 70-95
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thủy sản
Đỗ Thị Thanh Hương (2020) Trang: 149-183
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng
(2015) Trang: 389
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2014) Trang: 239
Tạp chí: INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014, IW Marriot Hotel, Surabaya - INDONESIA
(2014) Trang: 102
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 35
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
1 (2014) Trang: 85
Tạp chí: International Congress on the Biology of Fish 2014
165 (2013) Trang: 81
Tạp chí: Tạp chí Thương mại thủy sản (số 165/2013; ISSN 1859-1175) Trang 81-83
164 (2013) Trang: 171
Tạp chí: Comparative Biochemistry and Physiology, PartA, 164 (2013)171-180
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Aqua Rese
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...