Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 1-11
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 17/02/2020

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Effects of temperature on physiology, growth performance and digestive enzyme activity of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) from fry to small fingerling stage

Từ khóa:

Cá tra, enzyme tiêu hóa, nhiệt độ, sinh lý, tăng trưởng

Keywords:

Digestive enzyme, growth performance, physiology, striped catfish, temperature

ABSTRACT

The aims of this study were to evaluate the effect of temperature on physiology and growth of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) from fry to small fingerling stage. The study consisted of two experiments including (i) determination of temperature threshold; and (ii) effects of temperatures (24, 27, 30, 33 and 36°C) on physiological parameters, digestive enzyme activities and growth of fry reared in tanks for 60 days. The upper and lower temperature thresholds striped catfish fry were 35 and 21°C, respectively. Hematological parameters increased at 30°C treatment. The fish was stressed at the temperatures of 24°C and 36°C, which are indicated by the increase of glucose and cortisol levels and lower growth, i.e. 2.09±0.14 g and 2.47±0.16 g, respectively (p<0.05). Digestive enzymes activities increased with the increase of temperature. Fish weight were significantly higher at 27, 30 and 33°C treatments if compared to that of 24 and 36°C treatments (p<0.05). The highest weight was found in 30°C treatment (9.09±1.19 g). The higher survival rates were 27.9% and 32.9% at 27 and 30°C treatments, respectively; while the lowest survival rates were in 24 and 36°C treatments (23%). The results suggested that the fry striped catfish can be better reared at temperatures from 27 to 33°C, and the optimum one is 30°C.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ lên các chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng và hoạt tính enzyme tiêu hóa của cá tra giai đoạn cá bột lên cá hương. Nghiên cứu gồm hai thí nghiệm (i) xác định ngưỡng nhiệt độ trên và dưới của cá tra bột; và (ii) ảnh hưởng của nhiệt độ lên sinh lý, tăng trưởng của cá tra bột lên cá hương được thực hiện trong 60 ngày ở các nhiệt độ 24°C, 30°C, 33°C, và 36°C. Kết quả cho thấy ngưỡng nhiệt độ trên và dưới của cá tra bột là 35°C và 21°C. Các chỉ tiêu huyết học của cá tăng cao ở nghiệm thức 30°C. Nhiệt độ thấp 24°C và cao 36°C gây stress cho cá thể hiện qua nồng độ glucose và cortisol tăng cao, đồng thời tăng trưởng giảm. Hoạt tính enzyme tiêu hóa tăng theo sự tăng của nhiệt độ. Cá ương đạt khối lượng cao ở nhiệt độ 27, 30 và 33°C, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với cá ương ở 24 và 36°C (p<0,05); khối lượng cá cao nhất ở nhiệt độ 30°C (9,09±1,19 g). Tỷ lệ sống của cá đạt cao là 27,9% và 32,9% ở nghiệm thức 27 và 30°C, và thấp ở nhiệt độ 24 và 36°C (23%) (p<0,05). Kết quả cho thấy ương cá tra bột tốt ở nhiệt độ từ 27 đến 33°C, nhiệt độ tối ưu là 30°C.

Trích dẫn: Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Tính Em, Toyoji Kaneko và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng và hoạt tính enzyme tiêu hóa của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn cá bột lên cá hương. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 1-11.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 1-10
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 11-19
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 154-160
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 19-28
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 247-254
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 258-268
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 273-281
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 29-37
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 55-63
Tải về
trong Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 59-67
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
trong Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 50-58
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Trong Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Hà (2021) Trang: 70-95
Tạp chí: Khả năng thích ứng với yếu tố môi trường của một số loài thủy sản
Đỗ Thị Thanh Hương (2020) Trang: 149-183
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng
(2015) Trang: 389
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2014) Trang: 239
Tạp chí: INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014, IW Marriot Hotel, Surabaya - INDONESIA
(2014) Trang: 102
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 35
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
1 (2014) Trang: 85
Tạp chí: International Congress on the Biology of Fish 2014
165 (2013) Trang: 81
Tạp chí: Tạp chí Thương mại thủy sản (số 165/2013; ISSN 1859-1175) Trang 81-83
164 (2013) Trang: 171
Tạp chí: Comparative Biochemistry and Physiology, PartA, 164 (2013)171-180
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Aqua Rese
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...