Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
16 (2018) Trang: 215-222
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm khảo sát hoạt tính các enzyme thủy phân protein của ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain). Ấu trùng cua được cho ăn bằng thức ăn tươi sống (artemia) và thu mẫu ở các giai đoạn khác nhau từ Zoae-1 đến Cua-1. Hoạt tính của protease, trypsin, chymotrypsin và pepsin được phân tích trong quá trình phát triển của ấu trùng. Kết quả cho thấy hoạt tính enzyme protease và pepsin tăng dần (lần lượt từ 3,85 đến 19,1 U/mg protein và 1,69 đến 8,32 U/mg protein) trong tất cả các giai đoạn ấu trùng, trong khi hoạt tính trypsin và chymotrypsin từ Zoae-1 đến Zoae-5 rất thấp (0,92 - 0,99 và 1,15 -0,85 U/mg protein), có sự thay đổi lớn ở các giai đoạn Zoae-5, Megalope và Cua. Các enzyme thủy phân protein (protease, trypsin, chymotrypsin và pepsin) có hoạt tính rất thấp ở giai đoạn đầu (Zoae-1 đến Zoae-3) và tăng đáng kể từ giai đoạn Zoae-5 khi hệ thống tiêu hóa của cua phát triển hoàn chỉnh. Những kết quả này chỉ ra sự thay đổi hoạt tính các enzyme thủy phân protein trong quá trình phát triển của ấu trùng cua biển.
Từ khóa: Enzyme thủy phân protein, Scylla paramamosain, sự phát triển ấu trùng.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 1-8
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...