Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 108-114
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 24/02/2017

Ngày nhận bài sửa: 18/04/2017

Ngày duyệt đăng: 28/06/2017

 

Title:

Proposing solutions to deal with building land parcel less than the limited standard after land acquisition

Từ khóa:

Diện tích tối thiểu tách thửa, diện tích tối thiểu được phép xây dựng, nhà siêu mỏng, nhà siêu nhỏ, thu hồi đất

Keywords:

Land separation minimum area, minimum area construction, ultra-thin house, ultra-small house, land recovery

ABSTRACT

Currently, many urban centers in Vietnam in which houses with a construction are less than the limitted standard (so-called "ultra-thin”, “ultra-small") are increasing. This does not only cause of lost urban aesthetic manner but also reduce the effectiveness of state management and law enforcement. The formation of this housing type is mainly a consequence of the process of expanding the roads in urban planning and land use planning at the local level as well as the lack of synchronization between the text consistent execution Land Law and Construction Law. The objective of this article is to offer a few solutions to limit the cases arising land plot less than limitted standard from the clearance.

TÓM TẮT

Hiện nay, những căn nhà có diện tích dưới diện tích tối thiểu tách thửa (còn gọi là nhà “siêu mỏng”, “siêu nhỏ”) ngày càng gia tăng tại nhiều đô thị ở Việt Nam. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn làm giảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hiệu quả thực thi pháp luật. Việc hình thành các căn nhà dạng này chủ yếu là hệ quả của quá trình mở rộng các tuyến đường trong quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất ở các địa phương cũng như sự thiếu đồng bộ nhất quán giữa các văn bản thi hành Luật đất đai và Luật xây dựng. Mục tiêu của bài viết này là đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế các trường hợp phát sinh những thửa đất căn nhà có diện tích dưới diện tích tối thiểu tách thửa từ quá trình giải phóng mặt bằng.

Trích dẫn: Phan Trung Hiền và Nguyễn Hồng Thảo, 2017. Đề xuất giải pháp xử lý phần diện tích đất ở dưới mức tối thiểu phát sinh sau khi nhà nước thu hồi đất. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50d: 108-114.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 10-17
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 109-117
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 75-82
Tải về
Nguyen Quy Nghi and Jane Singer (2022) Trang: 12-27
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Development - Induced Displacement and Resettlement in Vietnam
23 (2022) Trang: 1-47
Tạp chí: Journal of Law and Social Deviance
37 (2021) Trang: 43-51
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Khoa học (ĐH Quốc gia Hà Nội)
(2021) Trang: 302-312
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, Khoa Luật, ĐHCT, 2019
(2021) Trang: 53-63
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, Khoa Luật, ĐHCT, 2019
PHAN TRUNG HIỀN (2021) Trang: 92-107
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, Khoa Luật, ĐHCT, 2019
(2021) Trang: 89-98
Tạp chí: Hoàn thiện khung pháp lý trong phòng chống dịch Covid 19- D9h Văn Lang TP.HCM- 2020
395 (2021) Trang: 28-35
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
2 (2019) Trang: 41-46
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
1 (2019) Trang: 84-89
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Prof. Andrew Harding, Prof. Pip Nicholson, A/Prof. Nguyen Thi Que Anh, A/Prof.Vu Cong Giao, Dr. Bui Tien Dat, Velizar Damyanov (2020) Trang: 5-12
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: ASIAN CONSTITUTIONAL LAW RECENT DEVELOPMENTS AND TRENDS
(2020) Trang: 91-101
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Law on the State of emergency
03 (2019) Trang: 21-28 và 56
Tạp chí: Tạp chí kiểm sát
Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam (2019) Trang: 95-108
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin địa chúng
7 (2017) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
(2017) Trang: 99-214
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên (2018) Trang: 112-117
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long
(2018) Trang: 124-129
Tạp chí: Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long
(2018) Trang: 136-142
Tạp chí: Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long
(2018) Trang: 118-123
Tạp chí: Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long
3 (2018) Trang: 57-84
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
11 (2018) Trang: 43-47
Tạp chí: Tạp chí Cộng sản
1 (2018) Trang: 3-10
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nhân lực và khoa học xã hội
11-2016 (2016) Trang: 292-304
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long , tháng 11-2016, tại Trường Đại học Cần Thơ
1/2017 (2017) Trang: 98-108
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
(2016) Trang: 500-508
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Quản lý đất đai vùng đồng bằng sông Cửu Long - ĐHCT- 24/11/2016
PGS.TS.Võ Văn Thắng (2014) Trang: 389-394
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội (Sách chuyên khảo)
01 (2015) Trang: số 39 (trang 1-14)
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Land Grabbing: Perspectives from East and Southeast Asia, ngày 5-6 tháng 6 năm 2015, tại Đại học ChiangMai, Thái Lan
20 (2013) Trang: 28
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
10 (2013) Trang: 20
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Thời báo Kinh tế Sài Gòn
(2008) Trang:
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tham luận được báo cáo trong Hội thảo Khoa học Quốc tế, tại Hà Nội, đang biên soạn kỷ yếu
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...