Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/08/2018
Ngày nhận bài sửa: 03/10/2018

Ngày duyệt đăng: 25/04/2019

 

Title:

ZIF-67: Synthesis in ethanol and study adsorption capacity on methyl orange

Từ khóa:

Ethanol, hấp phụ, methyl da cam, tổng hợp, ZIF-67

Keywords:

Adsorption, ethanol, methyl orange, synthesis, ZIF-67

ABSTRACT

Cobalt zeolitic imidazolate framework (ZIF-67) has been successfully prepared with the yield that is significantly obtained in ethanol which is non-toxic and environmentally friendly. The texture structure, morphologies and physicochemical properties of ZIF-67 were analyzed by X-ray powder diffraction (PXRD), scanning electron microscope (SEM), fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) and thermal gravimetric analysis (TGA). ZIF-67 was tested adsorption capability on methyl orange in water. The effects of time, pH, temperature, MO concentration and mass of adsorbents on the adsorption behavior were surveyed. The results showed that the ZIF-67 adsorption capacity on MO was higher than 160 mg.g-1 when pH is at 5.5, temperature is 35oC, adsorbent dose is 5 mg, initial MO concentration is 50 ppm and absorption time is 90 minutes. The material is able to reuse three times without lossing adsorption capacity.

TÓM TẮT

Vật liệu khung hữu cơ tâm cobalt (ZIF-67) đã được tổng hợp thành công với hiệu suất cao trong dung môi ethanol là loại dung môi không độc và thân thiện với môi trường. Cấu trúc, hình thái và đặc tính hóa lý của vật liệu được phân tích nhiễu xạ tia X dạng bột (PXRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM), phổ hồng ngoại (FT-IR) và nhiệt trọng lượng (TGA). ZIF-67 được sử dụng hấp phụ methyl da cam (MO) trong môi trường nước. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ như thời gian, pH, nhiệt độ, nồng độ MO, và khối lượng chất hấp phụ đã được khảo sát. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy khả năng hấp phụ MO của vật liệu hơn 160 mg.g-1 trong điều kiện thí nghiệm pH 5.5, nhiệt độ 35oC, khối lượng ZIF-67 sử dụng là 5 mg, nồng độ MO bằng 50 ppm, thời gian hấp phụ là 90 phút. Vật liệu này còn có khả năng tái sử dụng 3 lần mà không mất đi hoạt tính hấp phụ.

Trích dẫn: Đặng Huỳnh Giao, Phạm Thị Mè, Lê Thị Anh Thư, Đoàn Văn Hồng Thiện và Phạm Quốc Yên, 2019. Vật liệu ZIF-67: Tổng hợp trong dung môi ethanol và nghiên cứu khả năng hấp phụ methyl da cam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2A): 1-8.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 1-8
Tải về
349 (2011) Trang: 28
Tạp chí: Molecular Catalysis A: Chemical
1 (2011) Trang: 18
Tạp chí: 18th Regional Symposium on Chemical Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...