Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 35-40
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:08/08/2015

Ngày chấp nhận: 17/09/2015

 

Title:

Using effluents from biodigester with loading material from pig manure and giant water fern (Pistia stratiotes) for cultivating chili peppers (Capsicum frutescens L.)

Từ khóa:

Nước thải biogas, cây ớt, phân hóa học, số trái, trọng lượng trái

Keywords:

Biogas effluents, chili peppers, chemical fertilizer, chili peppers fruit, fruit weight

ABSTRACT

The study “Using the effluents from biodigesters with loading material from pig manure and giant water fern (Pistia stratiotes) for cultivating chili peppers (Capsicum frutescens L)" was conducted to assess the growth and development of chili peppers tree (Capsicum frutescens L) between the treatments of biogas waste water and the chemical treatment. The experiments were arranged completely randomized with 5 treatments, (1) 100% biodigester effluent, (2) 75% biodigester effluent + 25% pond water, (3) 50% biodigester effluent + 50% pond water (4) 25% biodigester effluent + 75% pond water, and (5) chemical fertilizer (control treatment). The results showed that the tree height was 62.3 cm/tree, chili pepper fruit was 57.2 fruit/tree and fresh weight was 79.6 g/plant in the treatment of 75% biogas waste water loading pig manure which were not statistically different from those of the chemical fertilizer treatment. The treatment watered by effluent from biodigester with loading material from giant water fern had significantly lower fruit number and fresh fruit weight compared to those of chemical fertilizer treatment. In the framework of this study that it could be possible to use effluent from pig manure biodigester replacing chemical fertilizers for growing chili peppers (Capsicum frutescens L.).

TÓM TẮT

Nghiên cứu “Sử dụng nước thải túi ủ biogas có vật liệu nạp là phân heo và bèo tai tượng (Pistia stratiotes)canh tác cây Ớt (Capsicum frutescens L)” được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của cây Ớt (Capsicum frutescens L) giữa nghiêm thức tưới bằng nước thải biogas và tưới bằng phân hóa học. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức: nghiệm thức 1 tưới 100% nước thải túi ủ biogas, nghiệm thức 2 tưới 75% nước thải túi ủ biogas + 25% nước ao, nghiệm thức 3 tưới 50% nước thải túi ủ biogas + 50% nước ao, nghiệm thức 4 tưới 25% nước thải túi ủ biogas + 75% nước ao và nghiệm thức 5 sử dụng hoàn toàn phân hóa học (đối chứng). Kết quả cho thấy ở nghiệm thức tưới 75% nước thải phân heo có chiều cao cây đạt 62,3 cm/cây, số trái là 57,2 trái/cây và trọng lượng trái là 79,6 g/cây, khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức phân hóa học. Với Nước thải có vật liệu nạp là bèo tai tượng cho số trái và trọng lượng trái thấp có ý nghĩa so với nghiệm thức phân hóa học. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, nên tận dụng nguồn nước thải túi ủ biogas với vật liệu nạp là phân heo thay thế phân hóa học để trồng Ớt (Capsicum frutescens L.).

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...