Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 46-53
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/12/2016
Ngày nhận bài sửa: 08/03/2017

Ngày duyệt đăng: 30/10/2017

 

Title:

Ultrasonic washing tank design and application to remove chemical residues on agricultural products

Từ khóa:

Phương pháp bảo quản nông sản, chế bến thực phẩm, siêu âm, bể rửa siêu âm, những ứng dụng sóng siêu âm

Keywords:

Methods of agricultural product preservation, food processing, ultrasound, ultrasonic washing tank, ultrasonic wave application

ABSTRACT

Currently, overusing agro-chemicals on agricultural plants affects consumer health. The urgent issue, so, is to have a high-tech solution to remove the chemical residue in post-harvest agricultural products. Thus, designing ultrasonic washing tanks used to clean agricultural products out of chemical residues would be a research contributing to save consumer’s health from food poisoning. The tank was designed to allow adjusting transmission frequency and intensity of ultrasonic waves suitable to different agro-products and the primary experiment results indicated that using the designed ultrasonic tank is effective in reducing a kind of insecticide residue from some vegetables.

TÓM TẮT

Hiện nay, việc lạm dụng thuốc hóa học bảo vệ thực vật trên các loại cây nông nghiệp đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng. Vì thế, vấn đề cấp bách đặt ra là phải có một giải pháp công nghệ cao để loại bỏ các dư lượng hóa chất còn trong các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch. Do đó, đề tài thiết kế “Bể rửa ứng dụng sóng siêu âm” có thể  làm sạch các sản phẩm nông nghiệp khỏi dư lượng hóa chất còn tồn động là một nghiên cứu nhằm góp phần giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm và bảo vệ sức khoẻ của người tiêu dùng. Bể rửa được thiết kế có khả năng điều chỉnh thay đổi tần số phát, cường độ sóng siêu âm cho phù hợp với các sản phẩm nông nghiệp khác nhau và kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy sử dụng bể rửa siêu âm có hiệu quả trong việc giảm dư lượng thuốc hóa học bảo vệ thực vật còn sót lại từ một số loại rau.

Trích dẫn: Trần Hữu Danh, Lương Vinh Quốc Danh, Trần Thanh Quang, Nguyễn thị Trâm, Huỳnh Minh Trí và Trần Hữu Nghi, 2017. Bể rửa ứng dụng sóng siêu âm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 46-53.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 43-51
Tải về
1 (2013) Trang: 165
Tác giả: Trần Hữu Danh
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...