Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
29 (2021) Trang: 39-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU
Liên kết:

Thí nghiệm thực hiện nhằm mục tiêu tìm ra nồng độ Ca(NO3)2 và H3BO3 riêng lẻ hoặc kết hợp đến sự sinh trưởng, năng suất và độ cứng cây trên giống lúa ML202. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 9 nghiệm thức: Đối chứng (phun nước), Ca(NO3)2 0,5%, Ca(NO3)2 1%, H3BO3 50 ppm, H3BO3 100 ppm, Ca(NO3)2 0,5% + H3BO3 50 ppm, Ca(NO3)2 0,5% + H3BO3 100 ppm, Ca(NO3)2 1% + H3BO3 50 ppm và Ca(NO3)2 1% + H3BO3 100 ppm, mỗi nghiệm thức được lặp lại 4 lần. Kết quả thí nghiệm cho thấy phun kết hợp Ca(NO3)2 và H3BO3 có hiệu quả gia tăng độ cứng cây, số hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc và năng suất/chậu. Xử lý Ca(NO3)2 0,5% hoặc Ca(NO3)2 1% kết hợp với H3BO3 100 ppm có hiệu quả gia tăng năng suất khác biệt so với đối chứng (42,1 và 40,8 g/chậu).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...