Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 31-41
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 30/08/2015

Ngày chấp nhận: 29/02/2016

Title:

Identifying the constituent elements of corporate culture in Vietnam Export Import Commercial Joint-Stock bank - Can Tho Branch

Từ khóa:

Văn hóa doanh nghiệp, ngân hàng, phân tích nhân tố khẳng định

Keywords:

Bank, confirmatory factor analysis, corporate culture

ABSTRACT

The main purpose of this research is to identify the constituent elements of corporate culture in Vietnam Export Import Commercial Joint-Stock bank - Can Tho Branch. The methods of data analysis including descriptive stastistics, Cronbach’s alpha test, exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA) were used. Result of CFA indicates corporate culture in Vietnam Export Import Commercial Joint-Stock bank - Can Tho Branch is constituted of the elements: learning, clients care, agreement, adaptability, and strategic orientation.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu nhận dạng các yếu tố hình thành văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích số liệu sau: thống kê mô tả, hệ số tin cậy Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định. Kết quả từ phân tích nhân tố khẳng định cho thấy thang đo văn hóa doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ được cấu thành bởi các yếu tố: học tập, quan tâm khách hàng, sự đồng thuận, khả năng thích ứng và định hướng chiến lược.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 50-56
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 52-57
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...