Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 50-56
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/08/2014

Ngày chấp nhận: 31/12/2014

Title:

Evaluating the demand of students of school of economics - business administration for class communication skills

Từ khóa:

Nhu cầu, kỹ năng giao tiếp

Keywords:

Demand, communication skills

ABSTRACT

This study is aimeds at evaluating the demand of students of School of Economics - Business Administration (SEBA) for communication skills. Research data were collected from 100 students from different courses. The findings show that most of communication skills have been regconized by SEBA students, but not much being applied in reality. Besides, the majority of students are not satisfied with theirown communication skills received from the School. Therefore, appropriated and structured courses of communication skills have been expected to participate. In addition, the findings also imply that the students have diverse demands in aspects of such a course including class forms, teaching forms, assessment form, number of credits, and the size of class.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu là đánh giá nhu cầu của sinh viên Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh đối với kỹ năng giao tiếp. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 100 sinh viên thuộc các khóa khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn sinh viên Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh hiểu biết về kỹ năng giao tiếp nhưng lại chưa ứng dụng nhiều vào thực tiễn. Bên cạnh đó, đa số sinh viên đều chưa hài lòng về kỹ năng giao tiếp của bản thân. Vì vậy, sinh viên thường có nhu cầu tham gia kỹ năng giao tiếp phù hợp và có cấu trúc hợp lý. Ngoài ra, sinh viên cũng có nhu cầu khá đa dạng về hình thức lớp học, hình thức dạy học, hình thức đánh giá, số tín chỉ, và số lượng người tham gia.

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 31-41
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 52-57
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...