Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 14, No. 3 (2022) Trang: 65-71

In the present study, viscozyme L pre-treatment for aerial parts of Rosmarinus officinalis L. (rosemary), grown in Lam Dong province, was performed to evaluate the effective extraction of essential oils by hydro-distillation. Enzymatic pre-treatment with 1 g viscozyme L enzyme mixed with 5 mL sodium chloride 15% at 50oC for 1 hour, followed by hydro-distillation, was seen to slightly increase the yield of rosemary essential oils from 0.96% to 1.08%. GC/MS analysis showed the presence of 32 compounds in rosemary essential oils, of which the major components were α-pinene (29.71 - 32.17%) and cineol (17.55 - 18.74%) in both the control and the enzymatically treated samples. The results also revealed that rosemary essential oils obtained from both the control and the enzymatically treated samples exhibited moderate antimicrobial activity against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and Candida albicans in all tested concentrations.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...