Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 91-98
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/03/2017
Ngày nhận bài sửa: 05/06/2017

Ngày duyệt đăng: 30/10/2017

 

Title:

Assessment of community Involvement in decision-making process of hydropower projects in Dak Lak province

Từ khóa:

Lưu vực sông Srepok, sự tham gia của cộng đồng, thu hồi đất, thủy điện, tiến trình ra quyết định

Keywords:

Community involvement, decision-making process, hydropower, land acquisition, Srepok river basin

ABSTRACT

The objective of this study is to evaluate the involvement of community in decision-making process of hydropower projects with a case study in the Srepok River Basin, Dak Lak province (Srepok 3, 4 and 4A). Firstly, relevant secondary data and information from key informant were collected and analyzed. Then, 80 households were interviewed and group discussions were carried out at three communes. The results were then analyzed and feedback was obtained from stakeholders. Results showed that in the 80 households interviewed, 29% are the poor, Kinh and Muong are dominant. Land acquisition, compensation, resettlement, and relocation stage is important step in decision-making process due to directly related to affected communities. District authority and investors are found to have a strong influence on the decision-making compared to the other authorities. Meanwhile affected people, mass unions, research agencies have almost no role. Besides the benefit brought to socio- economic development, hydropower projects have also caused many problems during the project cycle as the voice of affected communities is very low or not considered.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá sự tham gia của cộng đồng trong tiến trình ra quyết định các dự án thủy điện với trường hợp nghiên cứu tại lưu vực sông Srepok, tỉnh Đắk Lắk (thủy điện Srepok 3, 4 và 4A). Trước tiên, các số liệu thứ cấp và thông tin tham vấn từ người am hiểu được thu thập và phân tích. Tiếp đến, 80 nông hộ được phỏng vấn và thảo luận nhóm được thực hiện tại 3 xã. Kết quả được phân tích và lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan. Kết quả cho thấy trong 80 hộ được phỏng vấn thì 29% là hộ nghèo, người Kinh và Mường chiếm đa số. Giai đoạn thu hồi đất, đền bù, tái định canh, tái định cư là bước quan trọng trong toàn bộ tiến trình vì liên quan trực tiếp đến cộng đồng bị ảnh hưởng. Chính quyền cấp huyện và nhà đầu tư có ảnh hưởng mạnh đến việc ra quyết định so với cấp khác. Trong khi đó người dân bị ảnh hưởng, các hội đoàn thể, các cơ quan nghiên cứu gần như không có vai trò gì. Bên cạnh những lợi ích mà các dự án thủy điện mang lại cho phát triển kinh tế-xã hội, thủy điện cũng gây ra nhiều vấn đề trong quá trình dự án như tiếng nói từ cộng đồng bị ảnh hưởng rất thấp hoặc không được xem xét.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Tỷ và Huỳnh Vương Thu Minh, 2017. Đánh giá sự tham gia của cộng đồng trong tiến trình ra quyết định các dự án thủy điện tỉnh Đắk Lắk. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 91-98.

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 229-239
Tải về
Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 54-81
Tạp chí: Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long - Hiện trạng và định hướng phát triển (SDMD2022)
(2022) Trang: 193-203
Tạp chí: Engaging with Academia and Research Institutions (ARIs) to Support Family Farmers and Food System Transformation During and Post COVID-19 Pandemic in Asia
(2022) Trang: 533-538
Tạp chí: IV- INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES, 27-28 May 2022, Turkey
(2022) Trang: 362-366
Tạp chí: IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH; August 4-5, 2022; Istanbul, Turkey
Trong: Huỳnh Quan Tín (2021) Trang: 243-262
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam
Trong Đào Thanh Trường và Philip Degenhardt (2021) Trang: 262-277
Tạp chí: SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM TỪ CÁCH TIẾP CẬN CHUYỂN ĐỔI SINH THÁI - XÃ HỘI: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
(2017) Trang: 116-123
Tạp chí: Mapping and Assessing University-based Farmer Extension Services in ASEAN through an Agro-ecological/Organic Lens, Chulalongkorn University, Thailand, 23 Feb 2017
(2015) Trang: 29
Tạp chí: Climate change impacts on ecosystem in river delta of southeast asia; Hanoi, September 20-24, 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...