Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 74-81
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 11/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 12/07/2019

Ngày duyệt đăng: 30/10/2019

 

Title:

The PSM Model and Structures, Stability of Clusters 

Từ khóa:

Au20, B12H122, borane cluster, lý thuyết DFT, mô hình PSM, vàng clusters

Keywords:

Au20, Borane clusters, B12H122–, DFT calculations, gold clusters, PSM Model

ABSTRACT

In this theoretical study, the structures and energetic properties of several closo-hydroborate dianions BnHn2– (n = 5 - 12) and gold clusters AuN (N = 2 - 20) are systematically investigated by means of DFT calculations. Global equilibrium geometries are determined or confirmed, and the growth mechanism is then established. Several thermodynamic parameters including atomization energy, heat of formation, ionization potential and electron affinity are also computed to evaluate their stability pattern. Computed results show among investigated species that some specific systems are exceptionally stable with closed-shell electronic structures. Their valence electrons generate magic numbers that can be understood using the phenomenological shell model.

TÓM TẮT

Cấu trúc, cơ chế phát triển và các tính chất về năng lượng của một số closo-hydroborate dianions BnHn2– (n = 5 - 12) và vàng cluster AuN (N = 2 – 20) được nghiên cứu một cách hệ thống bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ DFT. Cấu trúc cân bằng được xác định hoặc xác nhận, và cơ chế phát triển sau đó được thiết lập. Một số thông số nhiệt động bao gồm năng lượng nguyên tử hóa, nhiệt tạo thành, thế ion hóa và ái electron cũng được tính toán để đánh giá xu hướng ổn định của chúng. Kết quả tính toán cho thấy trong số các cluster được khảo sát một số cluster đặc biệt ổn định với cấu trúc electron vỏ kín. Các electron hóa trị của chúng tạo ra các số kỳ diệu có thể được giải thích dựa vào mô hình PSM.

Trích dẫn: Phạm Thị Bích Thảo, Trần Thị Ngọc Thảo và Nguyễn Thanh Sĩ, 2019. Mô hình PSM và cấu trúc, độ bền của các cluster. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5A): 74-81.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 157-166
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 9-16
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...