Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 1 (2022) Trang: 259-266

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả tài chính mô hình chăn nuôi vịt  theo hướng an toàn sinh học (ATSH) với mô hình truyền thống (MHTT) để có những đề xuất phù hợp cho phát triển bền vững nghề nuôi vịt tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long trong tương lai. Số liệu và thông tin được thu thập từ phỏng vấn những người am hiểu và điều tra hai nhóm hộ chăn nuôi vịt theo hướng ATSH (30 hộ) và MHTT (30 hộ) tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Thống kê mô tả, kiểm định T-test và phân tích SWOT được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả cho thấy mô hình chăn nuôi vịt hướng ATSH mang lại hiệu quả cao hơn thể hiện ở tỷ lệ nuôi sống cao, sản lượng cao, trọng lượng xuất chuồng lớn và đồng đều, dẫn đến lợi nhuận cao, hiệu quả đồng vốn và hiệu quả công lao động gia đình cao hơn so với chăn nuôi truyền thống (P<0,05). Mặt khác, mô hình nuôi theo hướng ATSH cũng được đánh giá là ít ô nhiễm môi trường, giải quyết được công ăn việc làm cho lao động nông thôn. Tuy nhiên, mô hình vẫn còn một số tồn tại như chi phí đầu tư cao, giá bán còn thấp và không khác biệt so với MHTT, chưa có liên kết tiêu thụ. Do vậy, định hướng phát triển trong tương lai cần tập trung giải quyết các vấn đề trên.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...