Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 2 (2022) Trang: 151-159

Nghiên cứu này sử dụng ruồi giấm Drosophila melanogaster để đánh giá độc tính của cao chiết ethanol trâm ổi. Kết quả định tính cho thấy trâm ổi có sự hiện diện alkaloids, flavonoids, saponins, phenolics, tanins, terpenoids, cardiac glycosides và steroids-triterpenoids. Polyphenols và flavonoids tổng được xác định lần lượt là 123±2,30 mg GAE/g và 309±2,17 mg QE/g cao chiết. Cao chiết trâm ổi có khả năng gây độc cho ruồi giấm ở các nồng độ khác nhau. Ở nồng độ 250 mg/mL, trâm ổi gây chết 84,4±8,39% và nồng độ gây chết 50% (LD50) được xác định là 140 mg/mL. Ở nồng độ 20 mg/mL, trâm ổi ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của ruồi giấm thể hiện qua số nhộng hình thành thấp hơn so với đối chứng, tỉ lệ chết ở giai đoạn nhộng 55,9±2,09%, khả năng tích trữ năng lượng như carbohydrate, lipid và protein giảm. Nghiên cứu còn ghi nhận trâm ổi có khả năng ức chế hoạt tính của các enzyme thuộc nhóm esterase và phosphatase. Từ đó cho thấy trâm ổi là thực vật có khả năng tổng hợp các hợp chất thứ cấp gây độc cho ruồi giấm.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...