Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 2 (2022) Trang: 102-110

Bột huỳnh quang MgAl2O4 đồng pha tạp Cr3+ và Na+ đã được nghiên cứu và chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa. Cấu trúc pha, hình thái, thành phần và các tính chất quang của mẫu đã được khảo sát bằng nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM), phổ tán sắc năng lượng tia X (EDS) và phổ phát xạ huỳnh quang (PL). Bột MgAl2O4 đồng pha tạp Cr3+ và Na+ cho thấy bột phát xạ trong vùng ánh sáng đỏ xa và có đỉnh phát quang cực đại ở 689 nm với nồng độ pha tạp tối ưu là 2,5% mol Cr3+ và 5% mol Na+. Khảo sát này cũng cho thấy hiệu quả của việc đồng pha tạp Cr3+ và Na+ làm tăng cường độ phát quang. Phổ kích thích huỳnh quang của vật liệu MgAl2O4 đồng pha tạp Cr3+ và Na+ hấp thu mạnh vùng bước sóng tử ngoại gần đến vùng ánh sáng nhìn thấy với hai đỉnh cực đại tại 420 nm và 550 nm. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng bột huỳnh quang MgAl2O4 đồng pha tạp Cr3+ và Na+ có tiềm năng ứng dụng trong chiếu sáng rắn.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 129-133
Tạp chí: Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Tiên tiến, Tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ 14-15/8/2017
1 (2017) Trang: 394-398
Tạp chí: Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Tiên tiến, Tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ 14-15/8/2017
(2017) Trang: 68-73
Tạp chí: Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Tiên tiến, Tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ 14-15/8/2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...