Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 11-20
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 19/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 10/05/2019

Ngày duyệt đăng: 29/08/2019

 

Title:

Maximum Power Point Tracking of PMSG wind generator 200 W

Từ khóa:

Điểm công suất cực đại, máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, thuật toán nhiễu loạn và quan sát, turbine gió

Keywords:

MPPT, PMSG, P&O, wind turbine

ABSTRACT

The main purpose of wind energy system is to achieve the maximum power from air flows. The maximum power point tracking (MPPT) method is used to gain the maximum power from many different wind speeds. This paper presents a way to find the maximum power point of PMSG wind generator by using “Perturb and Observe” (P&O) algorithm. The maximum power and wind turbine system are based on rotor speed achieved. The proposed model is designed and simulated in MATLAB/Simulink. The simulation result shows that this is the optimal technique, improving efficiency of system.

TÓM TẮT

Mục đích chính của hệ thống máy phát điện gió là chuyển đổi năng lượng gió thành điện năng. Để có được công suất cực đại từ các tốc độ gió khác nhau thì phương pháp tìm điểm công suất cực đại (MPPT) được sử dụng. Bài báo trình bày một phương pháp điều khiển để dò tìm điểm công suất cực đại của hệ thống máy phát điện gió sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSG) thông qua thuật toán nhiễu loạn và quan sát (P&O). Công suất cực đại của hệ thống turbine gió được dò tìm dựa trên vận tốc rotor đạt được. Hệ thống đề xuất được thiết kế và mô phỏng trên MATLAB/Simulink. Kết quả mô phỏng đã cho thấy đây là kỹ thuật điều khiển tối ưu, cải thiện hiệu quả hiệu suất của hệ thống.

Trích dẫn: Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Phát Lợi, Quảng Đức Thành, Lương Nhân và Trần Hữu Danh, 2019. Tìm điểm công suất cực đại của máy phát điện gió PMSG 200 W. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4A): 11-20.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 1-9
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...